Ubezpieczenie utraty zysku (BI)

Ubezpieczenie utraty zysku jest ważnym elementem kompleksowego ubezpieczenia firmy. Szkoda spowodowana zdarzeniem losowym, poza stratami bezpośrednimi w majątku może spowodować także straty pośrednie, polegająca np. na konieczności pokrycia kosztów stałych działalności.

Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia, jednak nie wyrównuje strat finansowych wynikłych z przerwy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spowodowanej szkodą rzeczową. Dlatego też zawsze zalecamy Klientom dołączenie do programu ubezpieczenia utraty zysku.

Ubezpieczenie utraty zysku ma za zadanie pokryć straty w zysku brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzenia swojej działalności gdyby szkoda w mieniu nie powstała w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczający poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto) oraz dodatkowe może pokryć tzw. zwiększone koszty działalności.

Jest to jedyna forma zabezpieczenia przed utratą zysku, stratami wynikającymi z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej oraz stratami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania poniesionych na kontynuowanie działalności po szkodzie majątkowej.