Co to jest franszyza integralna?

Franszyza integralna jest jednym z rodzajów ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela.

 

Franszyza integralna jest to określona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia lub na polisie kwota (lub % sumy ubezpieczenia) poniżej, której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Jeżeli szkoda przekracza kwotę franszyzy integralnej to wysokość odszkodowania jest taka, jak gdyby franszyzy nie było.

Jej wartość możemy znaleźć najczęściej w rozdziale Ogólnych Warunków Ubezpieczeń mówiącym o wyłączeniach. Zwykle zakłady ubezpieczeń wyłączają w ten sposób szkody o niewielkiej wartości.

Owl teacher holding pointer at blackboard

Jak działa franszyza integralna określona kwotowo – przykład:

Franszyza integralna wynosi 200 zł.

Wysokość szkody wynosi 199 zł. Odszkodowanie wyniesie 0 zł.

Wysokość szkody wynosi 201zł. Odszkodowanie wyniesie 201 zł.

 

Jak działa franszyza integralna określona procentowo – przykład:

Franszyza integralna wynosi 5% sumy ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia wynosi 10.000 zł

Wysokość szkody wynosi 499 zł. Odszkodowanie wyniesie 0 zł.

Wysokość szkody wynosi 501 zł. Odszkodowanie wyniesie 501 zł.

Stosowanie franszyz i udziałów własnych prowadzi do zmniejszenia czy nawet braku odszkodowania. Wybierając ubezpieczyciela sprawdźmy zawsze przed podpisaniem umowy jaki rodzaj franszyzy i w jakiej wysokości oferuje.

Pamiętaj, że wybierając ubezpieczenie warto skorzystać z porady profesjonalnego i uczciwego brokera ubezpieczeniowego.