Biskup & Joks
Brokers sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Powstańców Śląskich 54a/4
53-333 Wrocław

e-mail: biuro@bjbrokers.pl
tel.: 071/782 38 70
fax: 071/782 38 79

Oddział Warszawa:

ul.Jerzego Zaruby 11 lok. 99
02-796 Warszawa
Tel. 532 753 80

RODO:

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 54A/4, 53-333 Wrocław NIP 8992586420 REGON 020393171 KRS 0000267116 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS Wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN

Pytania w zakresie danych osobowych można kierować do Administratora na adres: rodo@bjbrokers.pl

Dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu

 • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
 • skontaktowania się celem złożenia oferty
 • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • należytego wykonania umowy

Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, a także o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem niezbędnym do

 • skontaktowania się i udzielenia odpowiedzi
 • skontaktowania się celem złożenia oferty
 • podjęcia innych działań na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • należytego wykonania umowy

 

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływające, w tym do profilowania.

REKLAMACJE

Zgodnie z ustawą z dnia  5 sierpnia 2015r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2279, z późn. zm.) Broker oświadcza, iż Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, na zasadach wskazanych poniżej:

 1. Za Klienta ma potrzeby niniejszego postępowania reklamacyjnego uważa się, poszukującego ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia, będącego osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej.
 2. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia Reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Brokera usług.
 3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 4. telefonicznie, pod numerem: 71 782 38 70 (od poniedziałku do piątku od 9:00 – 16:00)
 5. elektronicznie na adres mail: reklamacje@bjbrokers.pl
 6. pisemnie, na adres siedziby Biskup&Joks Brokers Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 54A/4, 53-333 Wrocław
 7. ustnie lub pisemnie podczas wizyty w siedzibie przy ul. Powstańców Śląskich 54A/4, 53-333 Wrocław
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej albo pocztą elektroniczną, jeżeli osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie. Dodatkowo na wniosek osoby składającej reklamację Broker potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia.
 9. Broker udzieli odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, Broker wyśle w tym termie informację wyjaśniająca przyczyny opóźnienia, wskazującą okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji oraz określającą przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Dla sprawnego rozpatrzenia reklamacji powinna ona zawierać: imię i nazwisko bądź nazwę Klienta, jego adres do korespondencji oraz nr telefonu Klienta.
 11. W przypadku nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji Klienta będącego osobą fizyczną – przysługuje mu prawo do:
 12. Złożenia skargi do Rzecznika Finansowego: Biuro Rzecznika Finansowego, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, tel. +48 22 333 73 26, e-mail: biuro@rf.gov.pl
 13. Wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego (szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie internetowej Rzecznika Finansowego https://rf.gov.pl),
 14. Wystąpienia z powództwem do sądu właściwego według przepisów o właściwości ogólnej albo do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta.