Łatwiejszy zwrot kosztów prywatnego leczenia i rehabilitacji z ubezpieczenia OC komunikacyjnego.

ubezpieczenie zwrot kosztów rehabilitacji

Ubezpieczyciele w ramach wypłaty odszkodowania z OC komunikacyjnego powinni zwrócić uzasadnione i celowe prywatne koszty leczenia i rehabilitacji.

Rzecznik Ubezpieczonych zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem czy odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikająca z umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu roszczenia o pokrycie kosztów leczenia prywatnego na podstawie art. 444 § 1 k.c. jest uzależniona od braku możliwości skorzystania przez poszkodowanego z leczenia lub rehabilitacji w ramach uspołecznionej służby zdrowia albo wydłużonego okresu oczekiwania na takie leczenie lub rehabilitację, mającego ujemny wpływ na stan zdrowia poszkodowanego?

Z informacji przekazywanych przez Rzecznika Ubezpieczonych niejednokrotnie Ubezpieczyciele odmawiali wypłaty odszkodowania z tytułu leczenia w prywatnej placówce medycznej przy braku wykazania, że zostały wykorzystane wszelkie możliwości podjęcia leczenia i rehabilitacji w ramach usług finansowanych przez NFZ. Odmowa pokrycia kosztów leczenia w placówkach prywatnych była także przez zakłady ubezpieczeń uzasadniana faktem, iż właściwie większość świadczeń medycznych oferowanych przez placówki prywatne mieści się w ramach usług finansowanych przez NFZ. Ponadto nie wszystkie koszty leczenia w prywatnych placówkach nie wszyscy ubezpieczyciele uznają za normalne następstwo szkody w rozumieniu art. 361 § 1 k.c. Zdarzało się, iż Ubezpieczyciele żądali od poszkodowanych zaświadczenia z publicznej placówki o odległym terminie zabiegu, a te odmawiały jego wydania.

Sądy powszechne nie wypracowały jednolitej linii orzecznictwa w tej sprawie w związku z tym sprawa wymagała uporządkowania.

Zgodnie z  uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 19 maja 2016 r. Świadczenie ubezpieczyciela w ramach umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje także uzasadnione i celowe koszty leczenia oraz rehabilitacji poszkodowanego niefinansowane ze środków publicznych (art. 444 § 1 k.c.). Uzasadnieni uchwały nie zostało jeszcze opublikowane.

Poszkodowani, którym towarzystwa odmówiły pokrycia kosztów rehabilitacji w przeszłości a dla których nie minął jeszcze termin przedawnienia roszczeń, mogą teraz zwrócić się o rekompensatę wraz z odsetkami.

III CZP 63/15