Osoby pełniące funkcje zarządcze w spółce ponoszą odpowiedzialność za błędne decyzje. Konsekwencje finansowe mogą być bardzo dotkliwe, gdyż władze spółki ponoszą osobistą odpowiedzialność całym prywatnym majątkowej za szkody wyrządzone spółce, akcjonariuszom oraz osobom trzecim a spowodowane uchybieniami przy wykonywaniu czynności wynikających z pełnionych funkcji. Osoby decyzyjne spółek są obecnie bardziej narażone na ryzyko ze względu na zaostrzenie przepisów prawnych oraz wzrost świadomości dochodzenia swoich praw. Kontrole są bardziej drobiazgowe, a liczba roszczeń wnoszonych przeciwko dyrektorom europejskich spółek z roku na rok wzrasta. Warto więc pomyśleć o ochronie przed takimi roszczeniami, gdyż nawet jeśli zarzuty okażą się bezpodstawne, ochrona przed nimi może być czasochłonna i stresująca. Ubezpieczenie D&O chroni zarówno spółkę jak i zarząd przed negatywnymi konsekwencjami roszczeń.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
uwzględniającego specyfikę prac osób kluczowych w danej spółce.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Wsparcie w procesie likwidacji szkód
Wsparcie merytoryczno-administracyjne Klienta w procesie likwidacji szkód, w tym w zakresie uzyskania świadczenia odszkodowawczego.