Podmioty branży kolejowej wymagają indywidualnego podejścia w zakresie stworzenia programu ochrony ubezpieczeniowej ze względu na zakres potencjalnej odpowiedzialności związanej z charakterem prowadzonej działalności.

Nasi specjaliści mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu profilowanych programów ubezpieczeniowych obejmujących wszystkie aspekty działalności w branży kolejowej. W szczególności przez wzgląd na zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa zarówno dla klientów kolei jak i samych przedsiębiorców kolejowych koncentrujemy się w szczególności na prawidłowym zakresie odpowiedzialności cywilnej i określeniu wysokości sumy gwarancyjnej /zgodnych z art. 46 pkt 5 oraz art. 47 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz prawem unijnym/ w zależności od ponoszonego przez Klienta ryzyka.

Mamy również bogatą ofertę programów ubezpieczeniowych dla taboru szynowego i wyposażenia technicznego tak stanowiących własność Klienta jak i będących w jego posiadaniu, przeznaczonych do eksploatacji na drogach szynowych kolejowych oraz wewnątrzzakładowych a w szczególności: wszelkiego typu lokomotyw, wagonów osobowych i towarowych, zespołów trakcyjnych, samobieżnych zestawów do utrzymania i napraw nawierzchni, podtorza kolejowego i sieci trakcyjnej, ciągników szynowych, drezyn i wózków roboczych.

W ramach autorskiego programu gwarantujemy:

Analizę ryzyk ubezpieczeniowych
charakterystycznych dla prowadzonej działalności, ze wskazaniem ewentualnych braków i zagrożeń w ramach istniejącej ochrony ubezpieczeniowej.
Zaprojektowanie programu ubezpieczeniowego
właściwego dla prowadzonej działalności, obejmującego tak odpowiedzialność cywilną jak i ochronę majątku Klienta.
Prowadzenie w imieniu Klienta negocjacji
w zakresie warunków merytorycznych i cenowych proponowanej ochrony ubezpieczeniowej.
Kompleksową obsługę administracyjną
wdrożonego programu ubezpieczeniowa: tworzenie wniosków ubezpieczeniowych, monitorowanie terminów płatności składek, kontrola terminów wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej.
Pomoc w likwidacji szkód
w tym zgłaszanie szkód, nadzór nad prawidłowością i terminowością likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, wsparcie w przypadku zaistnienie spraw spornych.

W ramach programu proponujemy zawarcie poniższych ryzyk z odpowiednimi rozszerzeniami uwzględniającymi indywidualne potrzeby Klienta: