Ubezpieczenie środków transportowych Spółki na lata 2020-2022 Nr postępowania EP-251-17/19

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1

4. Załącznik 2 – Wykaz pojazdów – cz. 1

5. Załącznik 3 – Opis przedmiotu zamówienia cz. 2

6. Załącznik 4 – Wykaz maszyn – cz. 2

7. Załącznik 5 – Wzór umowy

8. Załącznik – Szczegółowa szkodowość dla zadania I

9. Załącznik – Szkodowość dla zadania I

10. Załącznik – Szkodowość dla zadania II

11. Załącznik nr 6 – Formularz Ofertowy dla zadania I

12. Załącznik nr 7 – Formularz Ofertowy dla zadania II

13. Załącznik nr 8 – Oświadczenie w sprawie spełnienia warunków udziału w postępowaniu

14. Załącznik nr 9 – Oświadczenie w sprawie braku podstaw do wykluczenia

15. Załącznik nr 10 – Wykaz usług

16. Załącznik nr 11- Klauzula informacyjna i Oświadczenie wykonawcy

17. Zmiana terminu złożenia ofert

18. Odpowiedzi na pytania zad. I

19. Odpowiedzi na pytania zad. II

20. Załącznik nr 4 – Wykaz maszyn zad. II – modyfikacja

21. Protokół z sesji otwarcia ofert- zadanie I

22. Protokół z sesji otwarcia ofert- zadanie II

23. Informacja o wyniku postępowania

Dostęp do dodatkowych dokumentów - wyślij zapytanie