Termin zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie.

paragraph_flaeche_16

Ubezpieczyciele najczęściej w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają termin w jakim Klient (ubezpieczony/ubezpieczający) ma obowiązek zgłosić do nich szkodę, jakie czekają nas konsekwencje jeśli zaniedbamy ten obowiązek?

Kodeks Cywilny (Art 818 §1) umożliwia Ubezpieczycielowi określenie terminu, w którym ubezpieczający ma obowiązek powiadomić go o wypadku. Aby uniknąć sporów termin ten powinien być wskazany przez Ubezpieczyciela jak najbardziej precyzyjnie.

Ubezpieczyciele stosują różne terminy obowiązku zawiadomienia o szkodzie, przykładowo w TUIR WARTA w OWU OC działalności daje termin 7 dni od chwili powzięcia wiadomości o zdarzeniu, natomiast w OWU Mienia od zdarzeń losowych termin ten określa już tylko jako 2 dni robocze od chwili powstania zdarzenia lub od dnia w którym ubezpieczający dowiedział się o szkodzie.

Warto zwrócić uwagę na to czy Ubezpieczyciel wskazuje w OWU dni (czyli również świąteczne) czy dni robocze. Przykładowo jeśli o szkodzie dowiedzieliśmy się 25 grudnia 2014r. (czwartek) to jeśli ubezpieczenie mienia mieliśmy zawarte w Generali na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia od Pożaru i innych Zdarzeń Losowych które dają nam 3 dni robocze na zgłoszenie szkody możemy zająć się poinformowaniem Ubezpieczyciela dopiero 30 grudnia we wtorek. Jeśli natomiast ubezpieczenie mienia mieliśmy zawarte w Hestii na podstawie Ogólnych Warunków ubezpieczenia Mienia Od Ognia i Innych Zdarzeń Losowych gdzie termin ten określony jest jako 3 dni mija więc już 27.XII w sobotę.

Inne określenie terminu stosuje GOTHAER TU S.A. przykładowo w OWU Ubezpieczenia Mienia od Pożaru i Innych Zdarzeń Losowych znajdziemy tylko zapis, iż w razie powstania szkody Ubezpieczający obowiązany jest niezwłocznie powiadomić Gothaer o powstaniu szkody. Niedoprecyzowanie terminu likwidacji szkody nie jest korzystne ani z punktu widzenia Ubezpieczyciela ani Ubezpieczającego. Brak wyraźnego wskazania liczby dni za jaką Ubezpieczyciel uznaje pojęcie niezwłocznie może bowiem prowadzić do sporów w tej materii. Analizując różne OWU na potrzeby niniejszego wpisu spotkałam się z wieloma różnymi terminami maksymalnego czasu na zgłoszenie szkody, najkrótszy to 2 dni robocze a najdłuższy 7 dni. Tak duża rozbieżność też nie ułatwia interpretacji terminu niezwłocznie w przypadku braku jednoczesnego wskazania terminu maksymalnego na zgłoszenie szkody oczekiwanego przez Ubezpieczyciela. Warto jednak podkreślić, iż w orzecznictwie tego typu spory najczęściej rozstrzygane są na korzyść Klienta gdyż to na Ubezpieczycielu jako profesjonaliście ciąży taki obowiązek określenia warunków w tym także obowiązków Ubezpieczonego, który nie budzi żadnych wątpliwości.

Przejdźmy teraz do sytuacji w której nie dopełniliśmy obowiązku poinformowania Ubezpieczyciela we wskazanym przez niego terminie, jakie sankcje grożą nam z tego tytułu?

Przede wszystkim Kodeks Cywilny (Art 818 § 3) mówi, iż w razie naruszenia z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa obowiązku zgłoszenia szkody w określonym przez ubezpieczyciela terminie może on odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku.

Warto zwrócić w powyższym paragrafie uwagę na dwa istotne aspekty. Po pierwsze brak zgłoszenia musi wynikać z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ważna zatem będzie przyczyna niezawiadomienia o szkodzie w terminie przez Ubezpieczającego. Po drugie naruszenie obowiązku zgłoszenia szkody w terminie musi spowodować zwiększenie szkody lub uniemożliwić ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności skutków wypadku ważne zatem będą również skutki niezawiadomienia o szkodzie w terminie przez Ubezpieczającego. Ciężar udowodnienia tych dwóch powyższych przesłanek spoczywa na Ubezpieczycielu a wcale nie jest to łatwym zadaniem. Sam fakt niezawiadomienia Ubezpieczyciela w terminie nie powoduje zatem automatycznie, tj. bez wystąpienia okoliczności o których powyżej możliwości zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania.

Jeśli jednak chcemy uniknąć niepotrzebnych dyskusji przy likwidacji szkody dotyczącej niedopełnienia obowiązku zgłoszenia szkody w terminie warto zrobić to w najszybszym możliwym terminie. Zgłoszenia szkody możemy dokonać na kilka sposobów. Najpopularniejszym jest obecnie Infolinia, coraz częściej Ubezpieczyciele umożliwiają też zgłaszanie szkód przez ich strony internetowe.

Jeśli jesteś naszym Klientem w przypadku szkody wystarczy zadzwonić lub wysłać do nas e-mail z taką informacją a my już dopilnujemy wszystkich niezbędnych terminów i formalności z Ubezpieczycielem aby likwidacja szkód przebiegała jak najbardziej korzystnie.