Ubezpieczenie cargo

Dlaczego ubezpieczenie OC Przewoźnika nie wystarcza do pełnej ochrony ładunku?

Ubezpieczenie towarów w transporcie służy ochronie interesów ich właściciela, podczas gdy ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Przewoźnika ze swej istoty ma zabezpieczać interes przewoźnika.

Dla uzyskania odszkodowania od przewoźnika nie wystarczy udowodnić szkody w towarze; przewoźnik musi być jeszcze za tę szkodę odpowiedzialny. Dochodzenie roszczeń wymaga dobrej znajomości przepisów dotyczących odpowiedzialności przewoźnika, a często także długiego i skomplikowanego postępowania odszkodowawczego.

Natomiast dla uzyskania odszkodowania z polisy ładunkowej wystarczy, aby uprawniony do odszkodowania właściciel ładunku udowodnił fakt powstania szkody objętej ubezpieczeniem.

Przewoźnik nie zawsze ponosi odpowiedzialność za powierzony mu ładunek. Przepisy prawa ograniczają odpowiedzialność przewoźnika; odszkodowanie z polisy przewoźnika nie zawsze pokrywa zatem straty poniesione przez właściciela ładunku. Również konwencja CMR wyłącza odpowiedzialność międzynarodowego przewoźnika drogowego za szkody spowodowane okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Wówczas właściciel ładunku nie otrzyma odszkodowania z polisy OC przewoźnika. Będzie tak między innymi w każdym przypadku działania zjawisk przyrody o charakterze siły wyższej. Natomiast polisa ładunkowa obejmuje takie ryzyka już w podstawowym zakresie pokrycia.

Dochodzenie roszczeń bezpośrednio od winnych ich powstania wiąże się z następującymi niedogodnościami:

  • niepewność wyniku postępowania;

  • czasochłonność postępowania, zarówno sądowego jak i polubownego;

  • samodzielne prowadzenie roszczeń, zwłaszcza za granicą, wymaga poniesienia wielu trudnych do odzyskania kosztów (np. koszty adwokackie, koszty rzeczoznawców i ekspertów),

  • prawne ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej przew

     ZALETY UBEZPIECZENIA CARGO W STOSUNKU DO OC PRZEWOŹNIKA:

CARGO

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Szeroki zakres pokrycia – każde ryzyko straty lub szkody z wyjątkiem z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wskazane w umowie

Brak odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz za szkody, za których powstanie spedytor lub przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności.

Znacznie szybsza wypłata odszkodowania – 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.

Uzyskanie odszkodowania wymaga dochodzenia roszczeń bezpośrednio od winnych ich powstania, co powoduje długotrwałość całego procesu.

Pewność otrzymania odszkodowania.

Niepewność otrzymania odszkodowania gdyż są prawem przewidziane sytuacje, kiedy przewoźnik i (spedytor mogą się uwolnić od odpowiedzialności.

Uzyskanie odszkodowania do pełnej wartości szkody.

Mają zastosowanie ograniczenia kwotowe regulowane odpowiednimi konwencjami.

Poprzez szybkie uzyskanie należnego odszkodowania uzyskujemy zadowolenie Zleceniodawców.

Narażając Zleceniodawcę na żmudne dochodzenie roszczeń od sprawcy szkody narażamy się na utratę Klienta.

 

 Skontaktuj się z naszym biurem brokerskim w celu otrzymania oferty na ubezpieczenie CARGO.