Ubezpieczenie danych informatycznych

Ubezpieczenie nośników danych oraz danych – informacje podstawowe oraz sposób określania sumy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie dedykowanych warunków ubezpieczenia stało się w ostatnich latach standardem.  Nawet w pakietach dla małych firm pojawia się możliwość ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na zakresie ochrony dostosowanym do tego typu mienia oraz możliwość wykupienia opcji ubezpieczenia nośników danych oraz danych (w tym oprogramowania). Obecnie zdecydowana większość firm nie mogłaby funkcjonować bez sprzętu elektronicznego także tym samym jego dobre ubezpieczenie jest niezwykle istotne.

Sprzęt komputerowy bywa nierzadko wysokiej wartości i oczywiście warto go ubezpieczyć od uszkodzeń, zniszczenia czy utraty. Może się okazać, iż w przypadku większej szkody, która doprowadzi do konieczności odkupienia kilku jednostek lub serwerów straty materialne będą dotkliwe. Natomiast to co jest najistotniejsze to fakt, iż komputery są urządzeniami służącymi do gromadzenia i przetwarzania danych. Danych, które zawierają mniej lub bardziej kluczowe informacje dla danej firmy. Nagła utrata gromadzonych na komputerach i serwerach danych dla wielu firm w sposób znaczny utrudniłaby lub wręcz uniemożliwiła prowadzenie działalności.

W naszej praktyce brokerskiej można zauważyć że Klienci skupiają swoją uwagę na zapewnieniu ochrony ubezpieczeniowej dla przypadków wystąpienia szkód materialnych w sprzęcie elektronicznych, bagatelizując zapewnienie ochrony gromadzonym danym.

W przypadku szkody koszty związane z odtworzeniem danych mogą znacznie przewyższać wartość sprzętu, jaki służył do ich przetwarzania czy gromadzenia.

Bardzo istotną kwestią w ubezpieczeniu nośników danych oraz danych jest prawidłowe wyznaczenie sumy ubezpieczenia.

Sumę ubezpieczenia określa Ubezpieczający według kosztów niezbędnych do poniesienia w celu odtworzenia ubezpieczonych nośników danych oraz zapisanych na nich danych. Określenie potencjalnych kosztów odtworzenia nośników danych po szkodzie najczęściej nie sprawia trudności – jest to prostu wartość tych nośników – płyt, dysków zewnętrznych. Natomiast problematyczne bywa określenie kosztów odtworzenia danych.

Przede wszystkim suma ubezpieczenia powinna uwzględniać koszty, które pokrywają ubezpieczyciele. Każdy z Ubezpieczycieli może je określić w swoich ogólnych warunkach ubezpieczenia jednak najczęściej będą to:

  • koszty automatycznego odtworzenia z posiadanych zabezpieczonych danych i oprogramowania w postaci kopii bezpieczeństwa;
  • koszty automatycznego odtworzenia danych i oprogramowania z innych nośników lub ponownego ręcznego wprowadzenia danych z posiadanych przez Ubezpieczającego zapisów i dokumentów.
  • odtworzenie (ponowne nabycie) oprogramowania

Należy zatem wziąć pod uwagę jaki jest możliwy scenariusz szkody ze szczególnym uwzględnieniem czy możliwe jest aby wszystkie serwery/komputery z danymi uległy jednoczesnemu zniszczeniu np. w wyniku pożaru serwerowni. Po drugie należy wziąć pod uwagę sposób, w jaki sposób dane będą po szkodzie odtwarzane; czy dane będą ponownie wprowadzane do systemu komputerowego z informacji zawartych w papierowych dokumentach czy dane będą wprowadzane z elektronicznych kopii zapasowych. Na tej podstawie należy oszacować czas trwania przywracania danych (tutaj uwzględnić należy maksymalną ilość odtwarzanych danych w przypadku szkody całkowitej – całości danych) i koszty roboczogodziny osób, które te dane będą wprowadzać. Jeśli wprowadzanie danych wymagać będzie zatrudnienia dodatkowych osób to należy uwzględnić czy i jakiego szkolenia te osoby wymagają aby wprowadzać dane do systemu.

Z kolei w wyznaczaniu kosztów niezbędnych dla przywrócenia w oprogramowaniu stanu sprzed szkody nieprawidłowe wydaje się być określanie sumy ubezpieczenia na podstawie wartości księgowej oprogramowania (zgodnie z ewidencją środków trwałych) lub wartości fakturowej. Suma ubezpieczenia to może być albo zaniżona albo zawyżona, tzn:

Zaniżona suma ubezpieczenia – w przypadku jeśli istnieje ryzyko, iż utracimy wersję instalacyjną programu, a jej odtworzenie wymagać będzie uzyskania od producenta oprogramowania nowej kopii w miejsce utraconego nośnika po koszcie zakupu nowego oprogramowania. W przypadku oprogramowania specjalistycznego problemem jest również nie branie pod uwagę kosztów roboczogodziny pracy informatyka, który będzie to oprogramowanie instalował.

Zawyżona suma ubezpieczenia – w przypadku jeśli posiadamy standardowe programy, które instalowane są za pomocą tzw. instalatorów oraz posiadamy wszelkie niezbędne klucze/licencje i po szkodzie nie będzie konieczności ponownie zakupywać tego oprogramowania a proces instalacji nie wiąże się z dużymi kosztami pracy informatyka.

Niezależnie od tego czy posiadamy ubezpieczenie nośników danych czy też nie należy pamiętać, iż podstawową kwestią o którą należy zadbać to szeroko rozumiane bezpieczeństwo danych. Nasze dane powinny być przechowywane w kopiach zapasowych, a kopie te powinny być regularnie sporządzane, sprawdzane i przechowywane w poza lokalizacją spółki.  Ubezpieczyciel nie będzie bowiem mógł pokryć kosztów odtworzenia danych w przypadku jeśli nie będzie z czego tych danych odtworzyć.

W kontekście bezpieczeństwa informacji polecamy również zapoznanie się z informacjami o ubezpieczeniu CYBER.