Ubezpieczenie OC działalności a obowiązek odśnieżania chodnika

Będąc właścicielem budynku  należy pamiętać o obowiązku usuwania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika położonego wzdłuż tej nieruchomości.

USTAWA z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w  Art. 5 mówi, iż Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

 

Bardzo ważna jest świadomość nie tylko ciążącej odpowiedzialności jaką jest konieczność usuwania śniegu/loda ale też możliwych konsekwencji. Najczęściej w wyniku nieodśnieżonych chodników dochodzi do niegroźnych upadków chodź zdarzają się też bardzo poważne i rodzące poważne konsekwencje finansowe dla podmiotu czy osoby, która nie dopilnowała odśnieżania. Poniżej przykład takiego zdarzenia.

Sytuacja działa się zimą 2013r. (zima była ze śniegiem nie jak obecnie :)), śnieg sypie od rana do nocy. Drogowcy są zaskoczeni, jeszcze bardziej zaskoczeni są mieszkańcy miasta. Po nocy opadów chodnik znajdujący się przed niedużą firmą poligraficzną nie zostaje odśnieżony a pod śniegiem zalega warstewka lodu. Firma otwiera się o godz. 8:00 ale żadnemu z pracowników nie powierzono zadania uprzątnięcia chodnika, a właściciel przyjeżdża do pracy nie wcześniej niż o godz. 10:00. Firma posiada polisę ubezpieczenia OC z sumą gwarancyjną 50 tys zł, gdyż zgodnie z decyzją właścicieli swoją działalnością krzywdy nikomu nie zrobią.

O godzinie 8:30 po chodniku idzie kobieta, ślizga się na lodzie i w konsekwencji upada. Wypadek jest wyjątkowo niefortunny i pracownik firmy poligraficznej musi wezwać karetkę. Zdarzenie rejestruje kamera monitoringu znajdująca się na budynku a policja zabezpiecza nagranie.

W szpitalu okazuje się, iż obrażenia są poważne poszkodowana doznała bowiem pęknięcia miednicy, po operacji czekał ją jeszcze długi proces leczenia i rehabilitacji. Prze ten czas nie mogła pracować i musiała korzystać z usług opiekunki. Poszkodowana za pośrednictwem adwokata składa roszczenie do firmy poligraficznej o wypłatę 100 tys zł tytułem zadośćuczynienia i utraconych dochodów. Odpowiedzialność firmy za szkodę jest uznana przez Ubezpieczyciela, jednak strony nie dochodzą do wspólnego stanowiska w sprawie wysokości należnego świadczenia i sprawa zostaje skierowana do sądu.

Zanim dochodzi do pierwszej rozprawy poszkodowana w wyniku komplikacji po upadku (zakrzep – udar) umiera. Nie kończy to jednak tematu roszczenia, w miejsce poszkodowanej przed sądem występują spadkobiercy (mąż i dwoje dzieci) podtrzymując roszczenie zmarłej. Roszczenie jest bowiem dziedziczne jeśli poszkodowany wytoczy powództwo za życia a tak było w tym przypadku. Były reprezentant poszkodowanej dodatkowo wnosi do sądu kolejne roszczenia od innych członków rodziny zmarłej (o wypłatę zadośćuczynień za śmierć). Wysokość żądanych kwot z tego tytułu to 400 tys zł (po 200 tys zł dla małoletnich dzieci) oraz po 50 tys zł dla pozostałych osób. Co daje łączny koszt roszczenia w wysokości 500 tys zł (10krotnie więcej niż posiada polisa ubezpieczenia OC działalności!). Ostatecznie sąd nie zasądził aż tak wysokich kwot, ubezpieczyciel wypłacił 49 tys zł (suma gwarancyjna – udział własny w wysokości 1 tys zł) a właściciel zaspokoił pozostałą część roszczenia ze środków pochodzących ze sprzedaży budynku oraz pojazdu służbowego, firma nie posiadała bowiem środków pozwalających na wypłatę takiej kwoty.

Wykupując ubezpieczenie OC działalności oraz wybierając sumę gwarancyjną należy mieć na uwadze, iż zawsze istnieje jakiś margines zdarzeń, które mówiąc kolokwialnie do głowy by nam nie przyszły, iż się wydarzą. W powyższym przypadku jeden powszechny wypadek, bo upadki na śliskim chodniku w zimie nie są rzadkością, doprowadził praktycznie do upadku firmy, która nie poradziła sobie finansowo z wysokością roszczenia. Dlatego warto się ubezpieczać i jeśli już kupujemy ubezpieczenie OC to dobrze żeby było dobre.