Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej a wykonywany zawód

Recht und ParagraphenUbezpieczenie OC działalności gospodarczej a wykonywany zawód

Wzrost świadomości rodzimych przedsiębiorców powoduje zwiększenie liczby zawieranych umów ubezpieczenia mienia i OC działalności. Polskie firmy, duże i małe, coraz lepiej zdają sobie sprawę z realnych niebezpieczeństw, jakie grożą im każdego dnia, zaś polisa OC firmy stanowi, obok ubezpieczenia posiadanego majątku, najbardziej powszechny i dobry sposób na zabezpieczenie interesów przedsiębiorstwa.

Ubezpieczenie OC działalności gospodarczej obejmuje swoją ochroną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku popełnionych nieumyślnie przez firmę czynów zabronionych lub nieprawidłowego wykonania kontraktu. Oznacza to, iż w przypadku szkody polegającej np. na zalaniu cudzych pomieszczeń lub dostarczenia wadliwych części do maszyn przez ich producenta Ubezpieczyciel wypłaci odpowiednie odszkodowanie pokrzywdzonym osobom jako zadośćuczynienie za doznany uszczerbek na mieniu, osobie, albo też w związku z poniesionymi stratami finansowymi i utraconymi korzyściami. Oczywiście warunkiem koniecznym do zapewnienia prawidłowej ochrony jest odpowiednio skonstruowana umowa pomiędzy Ubezpieczającym a Towarzystwem Ubezpieczeniowym, obejmująca kompleksowo wszystkie aspekty świadczonych przez daną firmę usług z uwzględnieniem skali działalności.

Z zakresu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciele dokonują każdorazowo wyłączenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, które wymagają odpowiednich i udokumentowanych kwalifikacji (np: tłumacz, projektant, architekt czy inspektor budowlany).

Problem dotyczy podmiotów, które nie mają obowiązku zawierania obowiązkowych umów OC np: wspomnianych tłumaczy, informatyków, doradców z branży IT, informatyków jak również firm świadczących usługi konsultingowe, doradztwo biznesowe i marketingowe. Wszystkie szkody związane z zawodowym aspektem prowadzenia tego typu działalności są zwyczajowo wyrzucone poza nawias ochrony udzielanej przez Ubezpieczyciela w ramach standardowej polisy OC.

Świadczenie usług zawodowych, ze względu na swoją specyfikę oraz wymagane u wykonawców kwalifikacje, wiąże się z całkowicie odmiennym ryzykiem jak i rozmiarem potencjalnych, często bardzo wysokich, zgłaszanych roszczeń. Zapewnienie ochrony podmiotom wykonującym określone zawody wymaga stworzenia zupełnie innego dedykowanego im programu ubezpieczeniowego. Z pomocą przychodzą nasi specjaliści, którzy chętnie pomogą w ocenie potencjalnych ryzyk i zapewnieniu adekwatnej ochrony. Odpowiednio przygotowana polisa oraz kompleksowa obsługa posprzedażowa zapewnią komfort oraz poczucie bezpieczeństwa niezależnie od tego jaki rodzaj działalności prowadzi firma.

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie OC firmy prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim.