Ubezpieczenie a podatki

Czy należy obawiać się kontroli skarbowych?

Skomplikowane przepisy i częste zmiany w prawie, również w prawie podatkowym, to wciąż jedne z największych barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Ich efektem jest duża liczba błędów popełnianych zarówno przez urzędników, jak i podatników w interpretowaniu i stosowaniu prawa.

Poza złożonością przepisów podatkowych i często brakiem ich jednolitych interpretacji, problemem jest również zbyt długi okres oczekiwania na wydanie interpretacji podatkowej oraz duża częstotliwość zmian w prawie.

Przez ostatnie lata liczba wydawanych interpretacji prawa podatkowego, czyli zapytań przedsiębiorców o przepisy, które wywołują ich wątpliwości, oscyluje wokół 35 tysięcy rocznie. Dodatkowo ponad 5 proc. wydanych interpretacji jest następnie uchylanych przez sądy jako nieprawidłowe. Prawo jest na tyle skomplikowane, że nawet organ wydający interpretacje – Minister Finansów, popełnia błędy co do prawidłowej interpretacji.

Statystyki liczby uchylonych decyzji organów pierwszej instancji wskazują na to, że dość często dochodzi do błędów – w ok. 20% decyzji zostaje uchylona w rezultacie wykorzystania środków odwoławczych.

Skomplikowany i powolny system fiskalny oraz obostrzenia nakładane przez przepisy regulujące obrót gospodarczy wymagają więc dziś od przedsiębiorców posiadania o wiele większej wiedzy prawnej niż dotychczas i skutkują wysokim ryzykiem popełnienia błędu bądź narażeniu się na błąd urzędnika. Powodują również lęk przedsiębiorców przed kontrolą skarbową, nawet jeśli dochowują należytej staranności w tym zakresie.

 

Jak zminimalizować ryzyko karnoskarbowe?

Efektywny biznes wymaga odpowiedniego zarządzania ryzykiem.  Przedsiębiorcy nie mają bezpośredniego wpływu na zmienność i złożoność przepisów podatkowych, błędy ludzkie czy profiskalne podejście urzędników.

Nie da się w pełni uniknąć ryzyka finansowego związanego ze stosowaniem prawa podatkowego (sankcje, odsetki karne), a czasami odpowiedzialności karnej (na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego czy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych), ale można próbować minimalizować to ryzyko.

Ważnym elementem minimalizacji ryzyka karnoskarbowego jest wykupienie dobrego ubezpieczenia, które zapewni ochronę prawną i cywilną na wypadek kontroli czy też pojawienia się zarzutów oraz refundację kar i grzywien.

Istotą Polisy jest zapewnienie oraz całkowite sfinansowanie profesjonalnej obsługi prawnej sporu podatkowego rozumianego jako podstępowanie przed polskimi organami podatkowymi, organami kontroli celno-skarbowej i polskimi sądami administracyjnymi oraz refundację kar, grzywien i mandatów nałożonych przez fiskusa, które mogą być naprawdę dotkliwe.

Powszechna jest opinia o surowości aparatu fiskalnego i nikłych możliwościach obrony nie tylko podczas postępowania w urzędzie, ale również przed sądem. Mandaty i grzywny za przestępstwa i wykroczenia skarbowe nie są wcale czymś rzadkim. Procedura karnoskarbowa jest rygorystyczna. Należy jednak pamiętać, że podatnikowi – podejrzanemu czy później oskarżonemu o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe – przysługują liczne uprawnienia, które pozwalają mu na obronę i dowodzenie swej niewinności. Ważne zatem, aby od samego początku zabezpieczać swoje interesy i skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Koszty takiej pomocy prawnej i całego postępowania mogą okazać się bardzo wysokie, a dzięki ubezpieczeniu przerzucamy je na ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie karnoskarbowe dedykowane jest wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób odpowiadają za podatki w firmie, a przede wszystkim:

właścicielom i zarządzającym (członkom zarządu) – to ich najczęściej dotykają zarzuty karnoskarbowe w spółkach kapitałowych

dyrektorom finansowym, głównym księgowym,  pracownikom księgowym i innym, którzy w sposób bezpośredni lub pośredni odpowiedzialni są za sprawy podatkowe w firmie.

W zależności od pełnionej funkcji różni się również odpowiedzialność – inne osoby będą odpowiadać za bezpośrednio sprawstwo (np. źle wystawioną fakturę), inne za kierownictwo sprawcze (Prezes, Dyrektor), a kto inny za brak należytej kontroli.

 

Ubezpieczony uzyskuje gwarancję pokrycia przez Ubezpieczyciela kosztów:

  • zbadania zasadności postawionych zarzutów,

  • adwokata,

  • sądowych,

  • refundację mandatów, grzywien,

  • kar administracyjnych lub sądowych,

  • powołania świadków, biegłych oraz ekspertów,

  • grzywny w momencie dobrowolnego poddanie się karze, -kosztów poniesionych na obronę dobrego imienia,

  • odszkodowań wobec pracodawców/mocodawców za szkody wyrządzone wykonywaniem czynności służbowych

 

Jakie korzyści daje polisa w przypadku postępowania karnoskarbowego?

W momencie wystąpienia szkody w ramach ochrony prawnej (zgłoszeniu przeciwko Ubezpieczonemu roszczenia lub wytoczeniu powództwa) Ubezpieczony powiadamia o tym Ubezpieczyciela. W ramach polisy zapewniona zostaje natychmiastowa i bezpłatna pomoc prawna.

Po sprawdzeniu zasadności roszczenia Ubezpieczony ustanawia pełnomocnika – adwokata, który będzie go reprezentował (ważne by był to specjalista od KKS-u). W ok. 75% przypadków kancelaria prawna Ubezpieczyciela doprowadza do sytuacji, w której stwierdzona podczas kontroli zaległość podatkowa nie musi być przez firmę płacona. Brak zaległości podatkowej przeważnie oznacza brak podstaw do stawiania zarzutów karnoskarbowych.

W przypadku uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu, kary pieniężne są refundowane ubezpieczonej osobie przez Ubezpieczyciela. Jeżeli szkoda dotyczy roszczenia pracodawcy/mocodawcy, po zbadaniu zasadności stawianych zarzutów Ubezpieczyciel wypłaca pracodawcy/mocodawcy odszkodowanie.

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu  z naszymi brokerami ubezpieczeniowymi w sprawie oferty na ubezpieczenie skarbowe.