Ubezpieczenie restauracji, kawiarni lub innego punktu gastronomicznego

Ubezpieczając restaurację podobnie jak w przypadku każdej innej firmy należy w pierwszej kolejności rozważyć na jakie ryzyka narażona jest ta działalności i które z nich można ubezpieczyć odpowiednią polisą. Można wydzielić dwa rodzaje zdarzeń od których należy się zabezpieczyć a jest to szkoda w mieniu własnym oraz roszczenie wynikające ze szkody wyrządzonej osobie trzeciej.

W pierwszej kolejności opiszemy jakie szkody możemy ubezpieczyć w mieniu własnym, jest to bardzo obszerny katalog w skład którego będą wchodzić pożar, zalania, powódź, szkody spowodowane silnym wiatrem, naporem śniegu czy innymi żywiołami jak również przepięcia prądu oraz rozmrożenie towarów, stłuczenia szyb, dewastacja czy kradzież.

W dalszej części skupimy się natomiast na odpowiedzialności cywilnej restauracji, w tym przypadku również może zaistnieć wiele zdarzeń niekorzystnych dla prowadzonych działalności jak szkody osobowe wśród Klientów w tym masowe zatrucia pokarmowe, szkody wyrządzone pracownikom czy innym podmiotom np wynajmującym nam obiekt.

 

Ubezpieczenie restauracji od ognia i innych zdarzeń losowych:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Lokal użytkowy/budynek

oraz obiekty małej architektury (murki, altany, fontanny, latarnie)

 Jeśli jesteś właścicielem budynku lub lokalu użytkowego w którym prowadzisz restaurację.

 Wartość odbudowy lokalu/budynku/budowli do stanu nowego.

 Nakłady Inwestycyjne

 Wykończenie wynajmowanego budynku/lokalu.

 Wartość poniesionych kosztów adaptacji lokalu restauracji jeśli budynek/lokal nie jest naszą własnością

Wyposażenie

 Meble i wszelkie inne elementy wyposażenia wnętrza.

 Wartość odkupienia całości wyposażenia restauracji o tych samych lub zbliżonych parametrach.

Środki obrotowe (towary)

W tym przypadku z zasady artykuły spożywcze

Koszty nabycia towarów – maksymalna wartość jaką mamy na stanie.

 Gotówka

 Przechowywana w restauracji gotówka.

Wartość maksymalna posiadanej przez nas gotówki w lokalu.

 Ubezpieczenie szyb od stłuczeń

 Mogą być to szyby, szklane ścianki działowe, lustra.

 Wartość odkupienia – wstawienia nowych szyb.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

Sprzęt elektroniczny – takie jak komputery, laptopy,  telefony, system monitoringu, centralki

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w katalogu wyłączeń, np. awarię ubezpieczonego sprzętu wskutek zalania napojem przepięcia, kradzież czy dewastację, upadek.

Wartość odtworzenia posiadanego przez nas sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

Suma ubezpieczenia

 Wyposażenie

 Meble i wszelkie inne elementy wyposażenia restauracji.

Wartość maksymalnej szacowanej przez nas wysokości straty, jaka może powstać wskutek kradzieży.

Środki obrotowe (towary) W tym przypadku z zasady artykuły spożywcze
  Gotówka   Przechowywana lub przewożona gotówka.

Warto zwrócić uwagę na to by dobrze oszacować sumę ubezpieczenia tak by za otrzymane odszkodowanie, więcej o szacowaniu piszemy w tym wpisie- link.

PRZYKŁADY ZDARZEŃ, KTÓRE MOGĄ ZAGROZIĆ DZIAŁALNOŚCI RESTAURACJI:

 • zdarzenia spowodowane przez żywioły: pożary, zalania, silny wiatr, przepięcia,

 • zepsucie się jedzenia wskutek awarii lodówki lub przerwy w dostawie prądu (klauzula rozmrożenia),

 • przepięcia nagły wzrost napięcia w sieci może uszkodzić lodówki, piekarniki i inne urządzenia kuchenne,

 • wypadek auta służbowego – dostawczego, którym dostarczany jest towar z hurtowni do punktu (ubezpieczenie ładunków w transporcie),

 • stłuczenie i uszkodzenie witryn szklanych, szyb czy luster,

 • Należy pamiętać również, że jeśli zdarza się większa szkoda, zwykle zakłóca to normalne funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Gdy lokal nie funkcjonuje i restauracja nie zarabia ciężko jest pokryć stałe wydatki. Dlatego zawsze warto ubezpieczyć również starty następcze po szkodzie – w postaci utraty zysku oraz konieczności ponoszenia kosztów stałych działalności (takich jak czynsze, rachunki za media, wynagrodzenia pracowników, raty kredytów czy leasingu),

 • dewastacja, w tym graffiti.

PRZYKŁADY SZKÓD POŻAROWYCH z ostatnich kilku lat:

 • Poszkodowani prowadzili restaurację w stanowiącym ich własność drewnianym budynku z dachem krytym strzechą. Budynek ten stylizowany był na wiejską chatę, jak również w taki sposób stylizowane było jego wnętrze i wyposażenie. Zamysłem właścicieli było, aby prowadzona przez nich w tym budynku restauracja charakteryzowała się góralskim klimatem. Pewnego grudniowego dnia budynek uległ całkowitemu zniszczeniu  na skutek pożaru. Wartość uzyskanego przez właścicieli odszkodowania z tytułu ubezpieczenia wyniosła ok. 785 tys zł.
 • W pewien lutowy wieczór doszło do pożaru, w wyniku którego spłonęła część budynku, w którym usytuowany był hotel i restauracja. Ponadto w wyniku pożaru uległa całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu część wyposażenia budynku.Łączna wartość szkody w wyposażeniu wyniosła 553.640 zł a w budynku 1.533.9900 zł. Obiekt był ubezpieczony.
 • Pożar wydarzył się tym razem w pewien majowy dzień w wyniku którego ubezpieczony budynek doszczętnie spłonął. W toku postępowania karnego ustalono, iż pożar nie był wynikiem przestępstwa, jednak na podstawie opinii biegłych z zakresu pożarnictwa i instalacji elektrycznych awaria instalacji elektrycznej, lecz nie można przypisać winy ubezpieczonemu. Wartość strat poniesionych przez właścicielkę w wyniku pożaru stanowi równowartość 906.523,78 zł odzyskanych z odszkodowania.
 • W lutowy zimny wieczór w ogrodzie zimowym lokalu wystąpił pożar, którego źródło zlokalizowane było niedaleko palącego się zamkniętego kominka, obudowanego kaflami ceramicznymi. Zarzewie ognia pojawiło się w górnej części przewodu kominowego, położonego niedaleko drewnianych krokwi podtrzymujących więźbę dachową. Wskutek tego zdarzenia całkowitemu zniszczeniu uległ dach budynku, ściany, sufit, wkład kominkowy, instalacja elektryczna, wyposażenie lokalu. Kominek był wybudowany z pominięciem przestrzegania wymagań techniczno – budowlanych przeciwpożarowych i  instalacyjnych , nadto nie był czyszczony regularnie co wywołało pożar.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej RESTAURACJI:

Przedmiot Ubezpieczenia

Opis

 OC z tytułu prowadzonej działalności – podstawowe

w tym w szczególności OC z tytułu zatruć pokarmowych

Zakres powinien uwzględniać odpowiedzialność cywilną w związku z roszczeniami osób trzecich w tym Klientów do restauracji.

OC z tytułu najmu nieruchomości

Szkody wyrządzone w wynajmowanym przez nas budynku/lokalu.

OC w związku z organizacją imprez w tym puszczaniem fajerwerków

Warto zwrócić uwagę, iż często pokrycie dla szkód wyrządzone pokazami sztucznych ogni należy dokupić do polisy dodatkową klauzulą.

OC pracodawcy

Jeśli jesteśmy pracodawcami jest to niezbędna dla nas klauzula.

PRZYKŁADY ZDARZEŃ KTÓRE MOGĄ ZAGROZIĆ DZIAŁALNOŚCI RESTAURACJI:

 • urazy gości lub pracowników spowodowane poślizgnięciem się na mokrej podłodze, nieodśnieżonym chodniku, czy błędnie oznaczonym stopniu,
 • wypadki związane z organizacją imprez w tym z użyciem fajerwerków,
 • drobne wypadki spowodowane przez personel restauracji oblanie gościa kawą, zupą, zniszczenie ubrania, poparzenie,
 • Odpowiedzialność za szkody polegające na utracie rzeczy (jeśli jest szatnia)

Powyższy katalog nie jest katalogiem zamkniętym, a dokładny zakres OC należy określić po indywidualnej analizie ryzyka.

PRZYKŁADY ROSZCZEŃ z ostatnich kilku lat kierowanych do restauracji:

 • Poszkodowany był jednym z klientów restauracji. W godzinach wieczornych odbywało się tam na pierwszym piętrze przyjęcie okolicznościowe o charakterze rodzinnym. Toaleta dla gości restauracji znajdowała się w piwnicy. Na schodach prowadzących bezpośrednio do tej piwnicy było mało światła, szczególnie przy samym wejściu na schody z klatki schodowej (w kierunku do piwnicy). Nieco więcej światła było już na samym dole (przy wejściu do toalet). Schody to tej piwnicy są strome i są zakręcone, mają poręcz (balustradę) po jednej (wewnętrznej) stronie. W trakcie uroczystości poszkodowany zjadł obiad, tańczył, wypił jedną lampkę szampana, później (po około 2 godzinach od rozpoczęcia uroczystości, około godziny 19:00) udał się do toalety, samodzielnie. Po pewnym czasie został znaleziony nieprzytomny i z widocznymi obrażeniami na schodach do toalety, krwawił. Sam nie pamięta tego, co się stało. Został zabrany karetkę do szpitala, dopiero w niej odzyskał przytomność. Ślady uszkodzenia na parapecie (na zakręcie schodów) wskazują, że upadając musiał uderzyć też ciałem o ten parapet. W wyniku upadku Klient restauracji doznał: stłuczenia mózgu, złamania kości jarzmowej i klinowej po stronie prawej, wieloodłamowego złamania kości ramiennej ze złamaniem szyjki chirurgicznej i oderwaniem guzka większego z następowym uszkodzeniem stożka rotatorów, zniesieniem ruchu odwiedzenia w stawie ramiennym, przykurczem stawu łokciowego niewielkiego stopnia. Ubytek funkcji ręki prawej oraz stawu ramiennego i w niewielkim stopniu – łokciowego poszkodowany będzie odczuwał na stałe, ubytek ten jest znaczny. Jeżeli chodzi o niedowład dłoni, to wynika to z tego, że w wyniku wypadku do niedowładu (trwałego, miernego stopnia) mięśni unerwianych przez nerw promieniowy prawy (uwidacznia się to ograniczeniem zginania grzbietowego dłoni i palców, słabszym, niepełnym uściskiem). Nie istnieją metody leczenia pozwalające ten niedowład zmniejszyć lub usunąć. Bezpośrednio po wypadku powód przebywał w szpitalu przez dwa tygodnie. Powód po zakończeniu leczenia ortopedyczno-chirurgicznego (operacja zespolenia złamanej kości ramiennej prawej) przez dwa latach uczęszczał na rehabilitację. Poszkodowany otrzymał zadośćuczynienie w wysokości 55.000 zł.
 • około godziny 15:00 pewnego pięknego dnia Klient siedział przy stoliku w restauracji hotelu, kiedy nagle spadło na niego okno. Okno było błędnie zabezpieczone, wskutek uderzenia stłukła się szyba okienna i doszło do urazy głowy poszkodowanego. W wyniku powyższego doznał obrażeń ciała w postaci: urazu głowy z licznymi ranami ciętymi, urazu kręgosłupa szyjnego i piersiowego, silnego stresu pourazowego. Wymagał długiego leczenia i zwolnienia lekarskiego, trwały uszczerbek na zdrowiu określono jako 8%. W dacie zdarzenia właściciele hotelu (…) objęci byli ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w pozwanym zakładzie ubezpieczeń. Poszkodowany otrzymał od ubezpieczyciela restauracji zadośćuczynienie w wysokości 10.000 zł.
 • W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia poszkodowana uczestniczyła w balu sylwestrowym organizowanym przez restauracjęByła wówczas w 4 miesiącu ciąży. Organizatorzy przygotowali na powitanie Nowego Roku pokaz sztucznych ogni. Przed północą zespół, który grał, zaprosił gości na pokaz sztucznych ogni, poproszono aby wyjść przed salę i stanąć w łuku przed wejściem. właściciel restauracji, wyniósł za bramę lokalu pudełka ze sztucznymi ogniami. Jeden z fajerwerków został przymocowany do bramy wejściowej, po zewnętrznej stronie posesji. Była to duża bateria w kształcie tuby, która została przyczepiona do pionowych prętów bramy, srebrną taśmą klejąca. Również inni goście zabawy sylwestrowej przynieśli swoje fajerwerki i przygotowywali je do odpalania.Przed północą poszkodowane wyszła, aby zobaczyć pokaz sztucznych ogni. Stanęła przy drzwiach wyjściowych lokalu. Obok niej stał mąż i dwójka znajomych, z którymi spędzała sylwestra. Wszyscy znajdowali się w odległości około 15-20 metrów od bramy. Przymocowana do furtki tuba po jednym wystrzale obluzowała się i kolejny ładunek wystrzelił w kierunku poszkodowanej i w sposób niekontrolowany otarł się o jej nogę. Poszkodowana poczuła ból lewej nogi, zobaczyła uszkodzenie odzieży – części sukienki oraz rajstop. Na nodze był widoczny czerwony ślad, a w jego okolicy pojawił się piekący ból. Pocisk wpadł na salę balową, powodując zadymienie i niewielkie zniszczenia wycenione przez ubezpieczyciela na 1.000 zł. W wyniku wypadku poszkodowana doznała urazu podudzia, w wyniku którego musiała zostać poddana leczeniu zarówno zachowawczemu, chirurgicznemu jak i rehabilitacji.Uszkodzenie ciała wywołało blizny kończyny dolnej lewej: bliznę podudzia powstałą w wyniku leczenia rany oparzeniowej (oparzenie stopnia IIB/III) i bliznę uda powstałą na skutek konieczności pobrania wolnego przeszczepu skóry, niezbędnego do zamknięcia (a więc do wyleczenia) ubytku skóry podudzia. Ubytek ten powstał na skutek martwicy skóry podudzia, do której doszło w wyniku oparzenia. U poszkodowanej występuje stan po przeszczepie skóry – leczeniu rany oparzeniowej, odbarwienie skóry o wymiarze 12×5 cm w bliźnie po pobraniu skóry do przeszczepu na lewym udzie. Konsekwencje urazu wywołały w powódki uszczerbek na zdrowiu w łącznej wysokości 27%. Restauracja nie ubezpieczyła ryzyka związanego z działaniem materiałów wybuchowych i fajerwerków, w związku z tym odszkodowanie w wysokości 80.287,67 zł musiała pokryć samodzielnie,
 • W dniu wypadku poszkodowana wykonywała pracę w restauracji. Około godziny 17.00 przechodziła z części publicznej restauracji na zaplecze i wówczas poślizgnęła się na mokrej podłodze, straciła równowagę i upadła. W wyniku wypadku doznała stłuczenia prawego pośladka i poczuła ból w okolicy lędźwiowej kręgosłupa..Następnie powódka została przewieziona do szpitala przy gdzie udzielono jej pomocy doraźnej i stwierdzono stłuczenie okolicy lędźwiowo-krzyżowej i pośladka prawego. Nie ulega wątpliwości, że w dniu wypadku powódki, w miejscu szczególnie uczęszczanym przez kelnerów, była mokra podłoga. Taka sytuacja stwarzała zagrożenie dla pracowników i powinna być niezwłocznie usunięta. Świadkowie przesłuchani w niniejszej sprawie wskazywali, że miejsce, w którym powódka upadła jest szczególnie newralgiczne, gdyż przemieszcza się tam najwięcej kelnerów i istnieje duże prawdopodobieństwo przypadkowego wylania różnego rodzaju płynów. Tego rodzaju ryzyko powinno być przez pracodawcę zidentyfikowane i wymagało podjęcia kroków usuwających lub minimalizujących zagrożenie. Z materiału dowodowego wynika, że w tym miejscu przed remontem restauracji podłoga była zabezpieczona matą antypoślizgową. Poszkodowana otrzymała kwotę 10.000 zł w ramach rekompensaty cierpień fizycznych i psychicznych, które były wynikiem wypadku przy pracy.
 • 23 czerwca pewnego roku poszkodowana zawarła związek małżeński. Tego samego dnia bezpośrednio po uroczystości zaślubin odbyło się wesele małżonków w restauracji. W weselu uczestniczyło 111 osób. Koszt zorganizowania przyjęcia wyniósł 21.000 zł. W trakcie wesela Panna i Pan Młody oraz 34 osoby uczestniczące w weselu ulegli zatruciu pokarmowemu Salmonellą, 8 osób wymagało hospitalizacji. Wśród osób zarażonych było dziecko w wieku 12 lat i kobieta w ciąży. Pierwsze objawy zatrucia pojawiły się u panny młodej już w trakcie wesela kiedy to zaczęła odczuwać bóle brzucha. Z czasem objawy zaczęły się nasilać. Po weselu, które zakończyło się ok. 6 rano kiedy wraz z mężem udali się na poprawiny. W tym czasie pojawiły się u Panny Młodej wymioty, biegunka a później także wysoka gorączka. Na podobne objawy skarżyli się także inni goście weselni, w efekcie czego poprawiny mimo starannego przygotowania nie udały się bowiem goście zamiast częstować się potrawami czekali w kolejce do ubikacji. Czynnikiem etiologicznym stwierdzonym w
  badaniach laboratoryjnych o osób chorych była pałeczka Salmonella z gr. B Typhimurium. Zatruciu uległ także jeden z pracowników pozwanej, który w dniu poprzedzającym wesele spożył niewielką ilość tatara.  W związku z zatruciem kilkudziesięciu osób uczestniczących w przyjęciu powódka oraz jej mąż spotkali się z negatywnymi komentarzami a ich wesele do chwili obecnej kojarzy się źle i wywołuje przykre wspomnienia. Wśród gości weselnych byli zarówno członkowie rodziny pary młodej, jak również osoby z kręgu osób zawodowo zwianych z małżonkami, szefostwo męża powódki, ważni klienci biznesowi.Po wyjściu ze szpitala powódka jeszcze przez dwa tygodnie pozostawała na zwolnieniu lekarskim. Z powodu choroby powódka nie pojawiła się na ważnej dla niej gali związanej z nagradzaniem marek, za którą była odpowiedzialna jako dyrektor do spraw kontaktów z klientami. W wyniku zatrucia straciła na wadze, musiała stosować specjalną dietę, nie miała możliwości cieszenia się nocą poślubną. Małżonkowie byli także zmuszeni do przełożenia terminu podróży poślubnej, w którą ostatecznie udali się 2 miesiące po ślubie. Wniesione do restauracji roszczenie od Panny i Pana Młodego wynosiło: 

  • 360 zł z tytułu kosztów leczenia, badań lekarskich oraz zapewnienia ochrony medycznej starszej córce powódki,
  • 500 zł z tytułu kosztów specjalistycznych diet rehabilitacyjnych mających na celu wyeliminowanie nosicielstwa pałeczek Salmonelli,
  • 1.800 zł z tytułu utraconych zarobków w związku z miesięcznym zwolnieniem lekarskim powódki,
  • 425 zł z tytułu utraconych zarobków jej męża w związku z korzystaniem z tygodniowego zwolnienia lekarskiego,
  • 50.000 zł z tytułu odszkodowania za utratę przez powódkę możliwości rozwoju zawodowego wynikającą z nieobecności na kluczowych dla jej kariery wydarzeniach,
  • 50.000 zł z tytułu odszkodowania za długotrwałą nieobecność męża powódki w pracy, pogorszenie relacji z obecnymi na weselu klientami, utratę bonusa rocznego,
  • 50.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za brak możliwości wykorzystania przez powódkę i jej męża urlopów wypoczynkowych, wykorzystanych na walkę z chorobą, zadośćuczynienie za niemożność wyjechania w podróż poślubną,
  • 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia za brak możliwości, wynikających z zaleceń medycznych zrealizowania planów poczęcia dziecka w miesiącach bezpośrednio następujących po ślubie oraz wynikający z tego całkowity rozstrój osobistych planów życiowych na najbliższy rok licząc od daty wesela,
  • 150.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za brak możliwości normalnego i godnego przeżywania własnego ślubu, wesela, nocy poślubnej, miesiąca miodowego oraz podróży poślubnej,
  • 40.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za cierpienia powódki wynikające z ciężkiego przebiegu zatrucia pokarmowego, za pobyt w szpitalu zakaźnym w bardzo ciężkich warunkach.
  • 425 zł z tytułu utraconych zarobków z tytułu tygodniowego zwolnienia lekarskiego,
  • 2.640 zł z tytułu kosztów komunikacji, dojazdów, telefonów i faksów,
  • 53.300 zł z tytułu kosztów przygotowania ceremonii ślubnej, przyjęcia weselnego, środków transportu, strojów, innych koniecznych wydatków ślubnych i weselnych, które zostały utracone w wyniku ostatecznego wyniku przyjęcia weselnego, jak również po ½ części na rzecz obydwojga
   powodów kwoty
  • 10.000 zł z tytułu odszkodowania za prowadzenie przez męża powódki dwutygodniowej akcji informacyjno- pomocowej dla rodzin obojga nowożeńców oraz przyjaciół , 24h/ dobę 7 dni w tygodniu.

Powyższe opisy i tabele mają charakter poglądowy a zakres faktycznego ubezpieczenia powinien być każdorazowo dopasowany do każdej restauracji z uwzględnieniem oceny ryzyka oraz potrzeb i oczekiwań.

 Wybór dobrego brokera ubezpieczeniowego to gwarancja otrzymania korzystnej oferty na ubezpieczenie restauracji.