Ubezpieczenie budowy – ryzyko rozruchów i strajków

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy

Klauzula 001 – Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków

Klauzula ta znosi wyłączenie dotyczące szkód powstałych wskutek rozruchów strajków i jeśli są wyłączone to również zamieszek społecznych.

Przykładowe treści klauzul stosowane przez Ubezpieczycieli:

WARTA

Klauzula 001 – Ubezpieczenie ryzyka rozruchów i strajków

1. Niniejszą Klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zniszczenia, uszkodzenia, utraty mienia wskutek rozruchów i strajków, przez które rozumie się:
1) Czynności osób biorących udział w jakichkolwiek zakłóceniach porządku publicznego,
2) Działanie uprawnionej władzy przy tłumieniu lub próbach stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub przy zmniejszaniu skutków takich zakłóceń,
3) Umyślną czynność strajkującego lub innego pracownika popierającego strajk,
4) Działanie uprawnionej władzy przy zapobieganiu lub próbach zapobieżenia czynnościom lub przy zmniejszaniu skutków czynności, o których mowa w ppkt. 3).
2. W ramach ubezpieczenia mienia od szkód powstałych w skutek rozruchów i strajków, o których mowa w pkt 1., WARTA nie ponosi odpowiedzialności za:
1) Szkody będące wynikiem całkowitego lub częściowego przerwania lub opóźnienia robót budowlanych i/lub montażowych,
2) Szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku zajęcia przez uprawnioną władzę,
3) Szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, że WARTA ponosi odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia, powstałe przed utratą posiadania lub podczas czasowej utraty posiadania.
3. Odpowiedzialność WARTY z tytułu ryzyk określonych w niniejszej Klauzuli jest ograniczona do sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie, powstałych w nieprzerwanym okresie nie dłuższym niż
168 godzin.
4. Górna granica odpowiedzialności WARTY z tytułu niniejszego rozszerzenia zakresu ochrony w okresie ubezpieczenia nie może przekroczyć podwojonej sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie.
5. Sumę ubezpieczenia na jedno zdarzenie oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

HESTIA

Ubezpieczenie szkód powstałych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych.
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody powstałe wskutek strajku lub rozruchów społecznych, za które uważa się szkody bezpośrednio spowodowane przez:
1) działanie jakiejkolwiek osoby wspólnie z innymi w zakłóceniu porządku publicznego (niezależnie od związku ze strajkiem lub lokautem),
2) działanie jakiejkolwiek legalnie ustanowionej władzy zmierzające do stłumienia zakłóceń porządku publicznego lub zminimalizowania ich skutków,
3) umyślne działanie strajkującego lub poddanego lokautowi pracownika mające na celu wspomożenie strajku lub przeciwstawienie się lokautowi,
4) działanie jakiejkolwiek legalnie ustanowionej władzy zapobiegające lub zmierzające do zapobieżenia takim aktom lub zminimalizowania ich skutków.
Wyłączenia specjalne:
1. Zakres ubezpieczenia wynikający z niniejszej klauzuli nie obejmuje szkód:
1) wynikłych z całkowitego lub częściowego zaprzestania robót, opóźnień lub zakłóceń działalności,
2) powstałych wskutek trwałego lub czasowego zajęcia w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez jakąkolwiek legalną władzę,
3) powstałych wskutek trwałego lub czasowego zajęcia budynku wskutek nielegalnej okupacji prowadzonej przez jakąkolwiek osobę,
4) będących pośrednim następstwem szkód w mieniu, z zastrzeżeniem, iż Ubezpieczyciel nie jest zwolniony na podstawie pkt 2) i 3) z odpowiedzialności za szkodę w mieniu powstałą przed dokonaniem zajęcia lub podczas czasowego zajęcia wskutek ryzyk objętych umową ubezpieczenia.
2. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych wskutek poniższych zdarzeń lub mających pośredni lub bezpośredni z nimi związek. Są to:
1) wojna, inwazja, działanie nieprzyjacielskie, działania wojenne (niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie), wojna domowa,
2) bunt, zamieszki społeczne o charakterze powstania powszechnego, powstanie zbrojne, rebelia, rewolucja, działanie władzy wojskowej lub uzurpowanej,
3) działanie osób w imieniu lub w związku z jakąkolwiek organizacją mającą na celu obalenie siłą rządu albo używającą w tym celu aktów terroru lub przemocy.
W jakimkolwiek działaniu, procesie lub innym postępowaniu, w którym Ubezpieczyciel podnosi zarzut, że dana szkoda na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia nie podlega odszkodowaniu na podstawie wyłączeń pkt. 1), 2) i 3), ciężar udowodnienia pokrycia ubezpieczeniowego spoczywa na Ubezpieczającym.
3. Limit ustalony dla jednego zdarzenia określa górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do wszystkich szkód objętych niniejszą klauzulą, które wystąpiły w ciągu 168 kolejnych godzin od chwili zdarzenia.
4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest ograniczona do wysokości limitu ustalonego w umowie, przy czym łączna suma ubezpieczenia ustalona dla całego okresu ubezpieczenia stanowi podwójną wysokość limitu ustalonego dla jednego wypadku.
5. Dla szkód określonych w niniejszej klauzuli ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie.
6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

GENERALI

Klauzula 001 Pokrycie ryzyka zamieszek i strajków
1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, ubezpieczenie obejmuje szkody rzeczowe spowodowane zamieszkami
i strajkami, przez które to terminy rozumie się (zawsze z zastrzeżeniem Szczególnych Warunków zawartych poniżej):
1) gwałtowne demonstracje lub wrogie akcje skierowane przeciwko władzy, których celem jest zmiana istniejącego porządku prawnego (zamieszki),
2) przerwę w pracy podjętą przez pracowników w zamiarze wymuszenia spełnienia żądań o charakterze politycznym, ekonomicznym lub socjalnym (strajki).
2. W ramach ubezpieczenia mienia od szkód powstałych wskutek zamieszek i strajków, o których mowa powyżej, Generali nie ponosi odpowiedzialności za:
1) szkody będące wynikiem całkowitego lub częściowego przerwania lub opóźnienia robót budowlanych lub montażowych,
2) szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku zajęcia przez uprawnione władze,
3) szkody spowodowane stałym lub czasowym pozbawieniem posiadania w wyniku bezprawnego zajęcia jakiegokolwiek budynku przez jakąkolwiek osobę, z zastrzeżeniem, iż Generali ponosi odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenia ubezpieczonego mienia powstałe przed utratą posiadania lub podczas czasowej utraty posiadania.
3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli może być w każdej chwili wypowiedziana przez Generali ze skutkiem natychmiastowym, po zawiadomieniu o tym
Ubezpieczającego listem poleconym wysłanym pod jego ostatni znany adres. W takim przypadku Generali zobowiązane jest zwrócić proporcjonalną część składki, pobranej za ochronę udzielną niniejszą klauzulą, za pozostały okres ochrony ubezpieczeniowej, od dnia dokonania wypowiedzenia.
4. Odpowiedzialność Generali z tytułu jednego zdarzenia jest ograniczona sumy ubezpieczenia na jedno zdarzenie i odnosi się do szkód objętych niniejszą Klauzulą, powstałych w okresie nie dłuższym niż 168 godzin od zaistnienia zdarzenia powodującego szkodę.
5. Całkowita odpowiedzialność Generali z tytułu niniejszej Klauzuli jest ograniczona do sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia.
6. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną określa się w Polisie.