Ubezpieczenie szkód w środowisku (również na potrzeby ustawy o odpadach)

 Ubezpieczenie OC na wypadek szkód w środowisku.

Na skutek coraz bardziej restrykcyjnych uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności nowych, unijnych koncepcji związanych z ochroną bioróżnorodności, oraz surowych wymogów dotyczących działań naprawczych wzrasta poziom odpowiedzialności firm za szkody środowiskowe.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie podmiot (odpowiedzialny za szkodę w środowisku) zobowiązany jest do przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody. W gruncie rzeczy regulacje te dotyczą praktycznie wszystkich podmiotów gospodarczych i nakładają na nie nowy, szerszy zakres odpowiedzialności za szkody w środowisku.

UWAGA! Przygotowujemy również oferty na polisy oraz gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami)

Dlaczego ubezpieczenie OC ogólne nie jest wystarczające, nawet z klauzulą środowiskową?

Przede wszystkim ubezpieczenie OC nie obejmuje odpowiedzialności administracyjnej. Pokrywa ono szkody wyrządzone osobom trzecim (szkody na osobie lub w mieniu, ewentualnie czyste straty finansowe), chroniąc odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego, a nie bezpośrednio szkody wyrządzone środowisku, objęte reżimem odpowiedzialności administracyjnej. Standardowe ubezpieczenie OC działalności najczęściej przewiduje możliwość wykupienia klauzuli zwanej potocznie środowiskową. W większości oferowanych produktów OC nie daje on pełnej ochrony w zakresie szkód środowiskowych, a oferuje tylko pokrycie szkód wynikających bardziej przy okazji zanieczyszczenia środowiska – szkody osobowe, rzeczowe wynikające z emisji substancji zanieczyszczających środowisko – co do zasady Ubezpieczyciele ograniczają pokrycie do szkód nagłych często wprowadzając konkretny przedział czasowy np 72 godziny na ujawnienie się szkody – jest to bardzo poważne ograniczenie gdyż w przypadku szkód w środowisku ujawnienie się szkody zajmuje najczęściej dużo więcej czasu. Dodatkowo niektóre klauzule udzielają ochrony zapewniającej pokrycie kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających. Natomiast poza zakresem ochrony pozostają szkody powstające w dłuższym horyzoncie czasowym, koszty przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, wynagrodzenie naruszenia ekosystemu – szkód w bioróżnorodności (uszkodzenie chronionych gatunków, siedlisk przyrodniczych) i innych elementów środowiska, jak również odpowiedzialność administracyjną.

Czym jest szkoda w środowisku?

Dokładna definicja została zawarta w dyrektywie i implementującej ją ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. Przez szkodę w środowisku rozumie się szkodę wyrządzoną chronionym gatunkom lub siedliskom przyrodniczym, szkodę w wodach, powierzchni ziemi, w tym ich zanieczyszczenie.

W jaki sposób dochodzi do naprawienia szkody w środowisku?

Do naprawienia szkody w środowisku dochodzi poprzez działania naprawcze, takie jak: oczyszczenie wód, odtworzenie siedlisk, odtworzenie stanu populacji na danym terenie, remediację zanieczyszczonej gleby, przenoszenie chronionych gatunków z zanieczyszczonych zbiorników wodnych, tworzenie nowych miejsc rozrodu, tworzenie zastępczych miejsc bytowania.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkodę w środowisku?

Przepisy prawne wprowadziły zasadę „zanieczyszczający płaci”. Oznacza to, że w wielu przypadkach odpowiedzialność będzie ponoszona bez względu na faktyczne zawinienie. Dodatkowo, w określonych prawem sytuacjach, odpowiedzialność będzie ponosił także właściciel (władający powierzchnią ziemi). Będzie miało to miejsce w przypadkach, gdy szkody powstały za jego wiedzą lub zgodą.

 

ZAKRES OCHRONY PRODUKTU ‚OC ZA SZKODY W ŚRODOWISKU’

 

To co wyróżnia ubezpieczenie OC za szkody w środowisku to pokrycie obok kosztów czyszczenia i usunięcia zanieczyszczeń z terenów należących do osób trzecich również koszty czyszczenia dotyczące terenów własnych. Bardzo istotne jest, iż takie ubezpieczenie może pokryć również szkody wynikające ze zdarzeń stopniowych (np. powolnego uwalniania zanieczyszczeń do gruntów). Ubezpieczenie rekompensuje koszty związane ze szkodami na gatunkach chronionych czy też przywrócenia naturalnych siedlisk. Opcjonalnie ubezpieczenie środowiskowe może również pokryć koszty przerw w działalności Ubezpieczonego, szkody wynikłe z transportu, ryzyka związane z pracami kontraktowymi oraz szkody historyczne – to bardzo ważne gdyż ustawa mówi, iż odpowiedzialność może być przypisana jeżeli od emisji czy innego zdarzenia które spowodowało bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub samą szkodę upłynęło nie więcej niż 30 lat.

 

Ochroną w ubezpieczeniu środowiskowym objęte są poniższe koszty:

 

 1. Koszty czyszczenia – pełne pokrycie kosztów związanych z czyszczeniem oraz naprawą szkód rzeczowych. Dotyczy to zarówno majątku własnego jak i osób trzecich.

 

 1. Koszty działań naprawczych oraz zapobiegawczych – pokrycie kosztów związanych z działaniami mającymi na celu uniknięcie lub zminimalizowanie skutków szkody środowiskowej.

 

 1. Szkody w bioróżnorodności – pokrycie szkód w środowisku w pełnym zakresie naprawczych działań podstawowych, uzupełniających i kompensacyjnych, w odniesieniu do wód, powierzchni ziemi, gatunków chronionych oraz siedlisk przyrodniczych.

 

 1. Przerwy w prowadzeniu działalności – pokrycie strat finansowych wynikłych z przerw w prowadzonej działalności.

 

 1. Roszczenia osób trzecich dotyczące uszkodzenia ciała lub szkody na mieniu – pokrycie kosztów związanych z roszczeniami osób trzecich dotyczącymi uszkodzenia ciała lub szkody na mieniu wynikającej zarówno ze zdarzeń nagłych, jak i stopniowych.

 

 1. Koszty obrony prawnej – pokrycie kosztów obrony i pomocy prawnej.

 

SZKODY W ŚRODOWISKU W POLSCE Z OSTATNIEGO OKRESU:

 

 • Awaria przepompowni w Gdańsku – do poważnej awarii doszło w przepompowni ścieków na Ołowiance. Aby uniknąć ryzyka cofania się ścieków i podtopień w dzielnicach Gdańska, spółka świadcząca usługi wodociągowo-kanalizacyjne postanowiła zrzucić ścieki do Motławy. Gdańska prokuratura podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w kierunku artykułu 182 kodeksu karnego. Dotyczy on zanieczyszczenia środowiska. Więcej na: TVN24.
 • Wyciek paliwa z cysterny – w konsekwencji wypadku komunikacyjnego doszło do przewrócenia się cysterny i wycieku 4 tysięcy litrów paliwa. Więcej na: GS24.
 • Wyciek solanki z rurociągu w Inowrocławiu – prawdopodobnie na skutek awarii rurociągu doszło do wycieku substancji. Badania pokazują, że stężenie chlorków jest tysiąc razy większe niż w nieskażonej glebie. Więcej na: Gazeta Pomorska
 • Awaria rurociągu naftowego pod Pruszczem Gdańskim – na skutek nielegalnego odwiertu do rurociągu naftowego należącego do Spółki PERN doszło do wycieku ropy naftowej do okolicznych rowów melioracyjnych w miejscu niezabudowanym. Więcej na: FAKT.
 • Wyciąg ropopochodnej substancji do Odry – 14.07.2018 Ropopochodna substancja wlewała się do Odry w rejonie portu na Zakrzowie w
  Więcej na: Gazeta.pl

Zapraszamy do zapoznania się z wpisem:  Klauzula szkód w środowisku w ubezpieczeniu OC działalności a szkody w środowisku.

W celu uzyskania oferty na ubezpieczenie środowiskowe zapraszamy do kontaktu z naszym biurem brokerskim.