Ubezpieczenie utraty zysku (BI)

Ubezpieczenie utraty zysku jest ważnym elementem kompleksowego ubezpieczenia firmy. Szkoda spowodowana zdarzeniem losowym, poza stratami bezpośrednimi w majątku może spowodować także straty pośrednie, polegająca np. na konieczności pokrycia kosztów stałych działalności.

Ubezpieczenie mienia pokrywa koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia, jednak nie wyrównuje strat finansowych wynikłych z przerwy w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spowodowanej szkodą rzeczową. Dlatego też zawsze zalecamy Klientom dołączenie do programu ubezpieczenia utraty zysku.

Ubezpieczenie od utraty zysku jest ściśle powiązane z majątkowym. Ma ono wyłączenie rekompensować ubytek finansowy powstały na skutek zniszczenia majątku firmy. Nie dotyczy to takich zdarzeń jak pogorszenie koniunktury czy zamknięcia z powodu kontroli sanepidu czy bankructwa kluczowego dostawcy/odbiorcy.

Ubezpieczenie od utraty zysku jest oferowane zawsze w połączeniu z ubezpieczeniem majątku od ognia i innych zdarzeń losowych; z ubezpieczeniem maszyn od awarii lub z ubezpieczeniem ryzyk budowlanych. Nigdy nie funkcjonuje jako oddzielny produkt ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenie utraty zysku ma za zadanie pokryć straty w zysku brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzenia swojej działalności gdyby szkoda w mieniu nie powstała w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczający poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto) oraz dodatkowe może pokryć tzw. zwiększone koszty działalności.

Ubezpieczenie od utraty zysku jest kierowane do wszystkich rodzajów firmy/branż. Jedyny warunek jaki musi spełniać przedsiębiorstwo jest prowadzenie pełnej księgowości. Dla spółek, które takiej księgowości nie prowadzą stosowane są klauzule zamienne w ubezpieczeniu mienia. W praktyce z tego typu polis korzystają głównie firmy produkcyjne; firmy usługowe narażone są na to ryzyko w dużo mniejszym stopniu gdyż majątek stały nie jest na ogół głównym czynnikiem ich działalności.

W dużych przedsiębiorstwach obsługiwanych przez naszą spółkę brokerską już ponad 80% firm decyduje się na posiadanie ubezpieczenia utraty zysku, niestety w przypadku średnich spółek ta proporcja jest dokładnie odwrotna.

Ubezpieczenie utraty zysku jest to jedyna forma zabezpieczenia przed utratą zysku, stratami wynikającymi z konieczności ponoszenia kosztów stałych pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności gospodarczej oraz stratami wynikającymi ze wzrostu kosztów wytwarzania poniesionych na kontynuowanie działalności po szkodzie majątkowej.