Ugoda tylko przed sądem właściwym siedzibie Ubezpieczyciela

Ubezpieczyciel spór

Ugodę w sporze o odszkodowanie nawet w przypadku umowy obowiązkowej można zawrzeć tylko przed sądem właściwym siedzibie Ubezpieczyciela.

Orzeczenie Sądu Najwyższego z 18 listopada 2015r. (sygn. akt III CZP 60/15) jednoznacznie przesądziło, iż w przypadku chęci zawezwania Ubezpieczyciela do próby ugodowej należy udać się do sądu właściwego dla jego siedziby. Dla większości spraw będzie więc to Warszawa.

Orzeczenie nie jest korzystne dla poszkodowanych i komplikuje możliwość zawarcia ugody, która z założenia ma być najszybszym i najprostszym sposobem uzyskania odszkodowania. Zawarcie ugody odbywa się w trakcie jednego posiedzenia na którym po wspólnym ustaleniu stanowisk spisuje się się ugodę do protokołu co kończy spór.

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych (art. 20 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.)) daje przywilej poszkodowanym polegający na możliwości złożenia sprawy Ubezpieczycielowi w sądzie w swoim miejscu zamieszkania. Niestety ustawodawca nie uwzględnił w przepisie sytuacji w której poszkodowany chciałby skorzystać ze uproszczonej ścieżki i zawrzeć ugodę. W związku z brakiem takiego wskazania Sąd Najwyższy uznał, iż właściwym będzie sąd wskazany w art. 185 k.p.c. (sąd rejonowy ogólnie właściwy dla przeciwnika).