Ubezpieczenie budowy – odbiory częściowe

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy

Klauzula 116 Ubezpieczenie szkód w odebranych częściach kontraktu.

Klauzula 116 ma zastosowanie wyłącznie w sytuacji kiedy na inwestycji są dokonywane odbiory częściowe. Klauzulą 116 rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w częściach ubezpieczonego obiektu budowlanego/montażowego, po dokonaniu ich częściowego odbioru lub oddaniu do eksploatacji, z zastrzeżeniem, że taka szkoda wystąpi w okresie ubezpieczenia i w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych.

 

Przykładowe treści klauzuli 116 stosowane przez Ubezpieczycieli:

 

WARTA

Klauzula 116 – Rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu budowlanego/montażowego po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu do eksploatacji

Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w częściach ubezpieczonego obiektu budowlanego/montażowego, po dokonaniu ich częściowego odbioru lub oddaniu do eksploatacji, z zastrzeżeniem, że taka szkoda wystąpi w okresie ubezpieczenia i w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych, ubezpieczonych w ramach Sekcji I niniejszych OWU.

 

HESTIA

Klauzula nr 116

Ubezpieczenie szkód w odebranych częściach kontraktu.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o szkody w odebranych częściach kontraktu, jeżeli szkoda wynikła w okresie ubezpieczenia wskutek prowadzenia prac na ubezpie­czonych i nie odebranych jeszcze częściach kontraktu.

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

GENERALI

Klauzula 116 Rozszerzenie zakresu ochrony w odniesieniu do części obiektu budowlanego lub montażowego po dokonaniu odbioru częściowego lub częściowym oddaniu do eksploatacji

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w częściach ubezpieczonego obiektu budowlanego lub montażowego, po dokonaniu częściowego odbioru lub częściowego oddania do eksploatacji, pod warunkiem, że szkoda wystąpi w okresie ubezpieczenia i w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi lub montażowymi w przedmiocie ubezpieczenia objętymi ochroną w ramach Rozdziału I niniejszych OWU, a nie oddanym jeszcze do użytku/ eksploatacji.