Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów producenta

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy

Klauzula 200 – Pokrycie ryzyka producenta

 

Na podstawie klauzuli dodatkowej z numerem 200 (pokrycie ryzyka producenta) można objąć polisą ryzyk budowy szkody wynikające z użycia wadliwych materiałów (ale nie chodzi tu oczywiście o sytuacje w której przyoszczędziliśmy na materiałach i ze względu na swoje złe parametry staną się przyczyną większej szkody.

Przykładowe treści klauzuli stosowane przez Ubezpieczycieli.

WARTA 

Klauzula 200 – Pokrycie ryzyka producenta

Niniejszą klauzulą skreśla się w odniesieniu do obiektów montażowych postanowienie § 8 ust. 2. pkt. 3) oraz zmienia się postanowienie § 8 ust. 2. pkt. 2) na następujące:

„w odniesieniu do obiektów montażowych: koszty napraw lub wymiany mienia, które posiada wady materiałowe, odlewnicze, zostało błędnie zaprojektowane i/lub wykonane z wyjątkiem błędów mon­tażowych”.

 

HESTIA 

Klauzula nr 200

Ubezpieczenie ryzyka producenta.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że:

  1. zakres ubezpieczenia rozszerza się poprzez usunięcie wyłączenia zawartego w §22 pkt 4) Ogólnych Warunków Ubezpie­czenia Ryzyk Budowlano-Montażowych i zastąpienie go wyłączeniem o następującej treści:,,4) szkód spowodowanych wadami materiałowymi lub odlewniczymi, przy czym wyłączenie to jest ograniczone wyłącznie do elementów budowlano-montażowych wykonanych z wadliwego materiału lub wadliwie odlanych i nie dotyczy szkód powstałych wskutek powyższych przyczyn w elementach budowlano-montażowych wykonanych z niewadliwego materiału

i właściwie odlanych,”

  1. zakres ubezpieczenia rozszerza się poprzez usunięcie wyłączenia zawartego w §22 pkt 5) Ogólnych Warunków Ubezpie­czenia Ryzyk Budowlano-Montażowych i zastąpienie go wyłączeniem o następującej treści: „5) szkód w elementach budowlano-montażowych powstałych na skutek ich wadliwego wykonania przy czym wyłączenie to jest ograniczone wyłącznie do tych elementów budowlano-montażowych i nie dotyczy szkód powstałych wskutek powyższych przyczyn w elementach budowlano-montażowych wykonanych poprawnie; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót budowlano-montażowych na terenie budowy”.

Zakres niniejszej klauzuli nie pokrywa kosztów wymiany lub naprawy elementu wykonanego z wadliwego materiału, wadliwie odlanego lub wykonanego wadliwie, ani jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego materiału, odlewu lub wykonania.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla szkód powstałych w ubezpieczonym okresie realizacji robót budowlano-montażowych zanim dokonano odbioru obiektu budowlano-montażowego lub jego części – w odniesieniu do tej części. Dla szkód określonych w niniejszej klauzuli ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

 

GENERALI

Klauzula 200 Pokrycie ryzyka producenta

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, niniejszą Klauzulą skreśla się w odniesieniu do obiektów montażowych postanowienia §5 ust 2 pkt 4 oraz zmienia się treść §5 ust 2 pkt 3 na następującą:

„w odniesieniu do obiektu montażowego: koszty napraw lub wymiany mienia, które posiada wady materiałowe, odlewnicze i/lub zostało błędnie zaprojektowane lub wykonane, z wyjątkiem błędów montażowych, które Ubezpieczający poniósłby w celu usunięcia wady będącej przyczyną szkody, gdyby ta wada została odkryta przed wystąpieniem szkody”.