Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku – informacje podstawowe

3d white people thief and security camera

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ma na celu pokryć szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku (dokonanych lub usiłowanych).

ZAKRES:

Za kradzież z włamaniem uważa się najczęściej dokonanie albo usiłowanie zaboru mienia z lokalu po uprzednim usunięciu siłą przez sprawcę zabezpieczeń lub otworzenia wejścia do lokalu przy użyciu narzędzi albo podrobionego klucza. Minimalne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W myśl powyższej definicji kradzież nie nosząca w sobie znamion ani śladów włamania (np. zabór mienia znajdującego się na zewnątrz budynku; zabór mienia niezabezpieczonego przed kradzieżą np. z gablot reklamowych znajdujących się poza lokalem) nie jest objęta ochroną, chyba że jest włączona stosownym zapisem na polisie np. klauzulą kradzieży zwykłej).

PRZEDMIOT:

W ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku ochroną możemy objąć mienie znajdujące się w danym miejscu określonym na polisie i stanowiące bądź to naszą własność jak i mienie leasingowane bądź mienie powierzone do wykonania usługi lub sprzedaży komisowej – w przypadku chęci objęcia ochroną cudzego mienia musimy wyraźnie zaznaczyć to zawierając polisę. Ubezpieczeniem mogą być zatem objęte: maszyny i urządzenia będące środkami trwałymi, wyposażenie, środki niskocenne, środki obrotowe, mienie przyjęte od osób trzecich, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne, mienie prywatne pracowników.

SZACOWANIE WARTOŚCI MIENIA:

Najpopularniejszym i najwygodniejszym dla Klienta sposobem szacowania wartości mienia jest system zwany w ubezpieczeniach „na pierwsze ryzyko”. W przeciwieństwie do określenia sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych tutaj nie musimy podawać wartości całego mienia. Określają sumę ubezpieczenia należy raczej się zastanowić ile złodziej może nam wynieść majątku z firmy w trakcie jednego włamania i takie właśnie wartości podać do ubezpieczenia.

WYŁĄCZENIA:

Sprawą kluczową w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku są zabezpieczenia majątku. Po pierwsze mienie musi znajdować się w zamkniętym pomieszczeni – przykładowo wyspa handlowa w centrum handlowym nie będzie mogła być ubezpieczona od ryzyka kradzieży w ramach standardowego ubezpieczenia gdyż nie spełni minimalnych wymaganych zabezpieczeń.

Ogólne warunki ubezpieczenia nakładają na nas obowiązki dotyczące sposobu zamknięcia lokalu, zabezpieczenia okien, drzwi i innych zewnętrznych otworów, zabezpieczenia kluczy.
Możliwości ubezpieczenia większej ilości gotówki zależą od sposobów ich przechowywania, w szczególności klasy odporności na włamanie sejfu, a w przypadku chęci ubezpieczenia gotówki w transporcie musimy spełnić wymogi, które w niektórych ogólnych warunkach ubezpieczeń są bardziej rygorystyczne niż obowiązki wynikające z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

OBOWIĄZKI:

Każde OWU nakładają na Klienta pewne określone obowiązki. Bardzo ważnym obowiązkiem w ubezpieczeniu mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku jest konieczność niezwłocznego powiadomienia miejscowej jednostki policji o zdarzeniu, niezależnie zatem od naszej wiary w skuteczność jednostek ścigania bez spełnienia tego obowiązku ubezpieczyciel nie uzna, iż do kradzieży w ogóle doszło. Poza tym musimy również pamiętać o niezwłocznym poinformowaniu ubezpieczyciela oraz pozostawieniu miejsca szkody w nienaruszonym miejscu do czasu oględzin (chyba, że powoduje to ryzyko zwiększenia się szkody – wtedy należy zrobić dokumentację fotograficzną i należycie zabezpieczyć miejsce zdarzenia).

 

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie mienia firmy prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim.