Ubezpieczenie Skarbowe

Ubezpieczenie Skarbowe składa się z dwóch składowych. Po pierwsze ma ono na celu ochronę ubezpieczonej osoby w przypadku roszczenia od pracodawcy a po drugie daje ubezpieczonemu ochronę prawną w postępowaniu karnoskabowym poprzez refundację określonych kosztów takiego postępowania. Ubezpieczenie może być zawarte w formie indywidualnej dla wskazanej osoby bądź w większych firmach w formie grupowej.

Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?

W skład ubezpieczenia wchodzą dwa elementy:

1) ubezpieczenie dobrowolne odpowiedzialności cywilnej (dalej OC)– obejmujące odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego jako księgowego za szkody wyrządzone pracodawcy.

W ramach OC pokrywane są wszystkie roszczenia kierowane przez pracodawcę do pracownika, w związku z wykonywaniem przez niego czynności służbowych (na zasadach określonych w KP). W takim samym wymiarze pokrywane są również roszczenia jednego mocodawcy, gdy osoba wykonująca czynności księgowe / kadrowe pełni je na podstawie innej umowy cywilnoprawnej (zlecenie, samozatrudnienie). W ramach części OC pokrywane są także koszty odtworzenia dokumentów zagubionych, zniszczonych lub utraconych.

2) ubezpieczenie ochrony prawnej (dalej OP) – zabezpieczające Ubezpieczonego w zakresie ochrony prawnej w postępowaniu karnoskarbowym poprzez refundację przez Ubezpieczyciela poniesionych kosztów  wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Ochrona Prawna polegającej na organizacji i refundacji kosztów w przypadku zarzutów karnoskarbowych, czyli pokrywane są koszty adwokata, koszty sądowe oraz koszty biegłych i ekspertyz. Polisą zapewniona jest również refundacja nałożonych na Ubezpieczonego mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych (także w przypadku dobrowolnego poddania się odpowiedzialności). W ramach ubezpieczenia zapewniona jest również  refundacja kosztów poniesionych w związku z obroną dobrego imienia.

Kto może być Ubezpieczonym?

Jest to ubezpieczenie dedykowane Ubezpieczonym będącymi osobami fizycznymi świadczącymi w ramach stosunku pracy, stosunku pokrewnego, kontraktu lub umowy cywilnoprawnej czynności księgowe lub czynności zarządcze i nadzorcze w obszarze finansowo – księgowym, w znaczeniu określonym w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) przedmiotem ubezpieczenia jest:

− OC osoby wykonującej czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników (Ubezpieczonego) za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w ramach umowy o pracę,

− OC osoby wykonującej czynności księgowe bezpośrednio lub za pośrednictwem podległych pracowników (Ubezpieczonego) wobec jedynego mocodawcy (samozatrudnienie) na podstawie kontraktu lub umowy cywilnoprawnej za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem powierzonych obowiązków (czynności księgowych) na rzecz zatrudniającego,

– OC za szkody wynikające z utraty, zniszczenia lub zagubienia dokumentów powierzonych Ubezpieczonemu w związku z wykonywaniem czynności księgowych.

W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej (OP) przedmiotem ubezpieczenia jest:

− zabezpieczenie ochrony prawnej Ubezpieczonego w postępowaniu karnoskarbowym poprzez refundację przez Ubezpieczyciela następujących kosztów:

− wynagrodzenia jednego adwokata lub radcy prawnego ustanowionego przez Ubezpieczonego,

− sądowych, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych w postępowaniu sądowym oraz kosztów postępowania egzekucyjnego,

− grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych,

− pokrycie uzasadnionych i niezbędnych kosztów ochrony dobrego imienia Ubezpieczonego w postaci refundacji kosztów zaangażowania przez Ubezpieczonego specjalistycznego doradcy i publikacji w celu ograniczenia skutków negatywnego rozgłosu związanego z postępowaniem karnoskarbowym.

Suma ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie. W ramach sumy gwarancyjnej ustalane są  podlimity w wysokości:

− 50% sumy ubezpieczenia – z tytułu kosztów grzywien, kar administracyjnych lub sądowych oraz innych kar pieniężnych,

− 10.000 złotych polskich – z tytułu kosztów ochrony dobrego imienia Ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony dodatkowo poprzez włączenie do ubezpieczenia kosztów postępowań karnych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych

Dodatkowe zabezpieczenie w postaci KLAUZULI KARNEJ to:

– finansowanie kosztów obsługi postępowań karnych za czyn zabroniony w sprawach z Kodeksu Karnego, popełnionych w związku z prowadzeniem spraw gospodarczych,

– ochrona maksymalnie dwóch postępowań dotyczących Ubezpieczonego,

– pokrywane są koszty prowadzenia obrony Ubezpieczonego przez adwokata przed organami postępowania przygotowawczego oraz przed polskimi sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

✗ szkód wyrządzonych umyślnie przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność (w zakresie OC),

✗ kosztów do których poniesienia Ubezpieczony nie był zobowiązany w danym stanie prawnym,

✗ kosztów do których poniesienia zobowiązana jest inna osoba niż Ubezpieczony.

✗ w klauzuli karnej nie są pokrywane kary finansowe w konsekwencji zarzutów karnych

Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?

W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) – Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

− szkody wobec osób prawnych, w których większość udziałów (akcji) należy do osób objętych ubezpieczeniem lub ich osób bliskich,

− szkody za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny wskutek umownego przejęcia odpowiedzialności cywilnej innej osoby albo wskutek rozszerzenia zakresu własnej odpowiedzialności ponad wynikającą z ustawy,

− szkody w wartościach pieniężnych, dziełach sztuki, zbiorach filatelistycznych,

− szkody związane z naruszeniem praw autorskich, patentów, znaków towarowych, nazw fabrycznych i oznaczeń,

− szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, komputera, sieci, telefonu.

! W ramach ubezpieczenia ochrony prawnej (OP) – Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

− koszty powstałe w następstwie korzystania z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania opinii w danym zakresie,

− koszty powstałe w następstwie korzystania z usług osób nieposiadających prawa do wykonywania zawodu,

− koszty powstałe na polecenie Ubezpieczonego, ale bez zgody Ubezpieczyciela, które nie były konieczne do obrony praw Ubezpieczonego albo dotyczące środków dowodowych nieistotnych z punktu widzenia przebiegu postępowania,

− koszty związane ze świadomym udzieleniem przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji albo z dostarczeniem sfałszowanych dokumentów,

− koszty związane ze świadomym zatajeniem przez Ubezpieczonego informacji lub dokumentów mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej lub przebieg postępowania.

 

Zapraszamy do kontaktu  z naszymi brokerami ubezpieczeniowymi w sprawie oferty na ubezpieczenie skarbowe.