Klauzula szkód w środowisku w ubezpieczeniu OC działalności a szkody w środowisku.

Green branch against nuclear power plant

Nazewnictwo klauzul w ubezpieczeniu OC działalności często bywa mylące weźmy na przykładzie klauzulę zwaną często klauzulą szkód w środowisku i zestawmy ją z ustawą o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie.

Czy klauzula szkód w środowisku pokrywa zakres odpowiedzialności z w/w ustawy a może jest to zupełnie coś innego?

Każda firma, która dopuści się szkody w środowisku zobowiązana jest do przywrócenia go do stanu sprzed szkody, poza tym w przypadku pojawienia się bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku powstają określone obowiązki dotyczące działań prewencyjnych. Proces przywrócenia ekosystemu jest bardzo złożony i każdorazowo jest procesem długotrwałym. Wiąże się z koniecznością przygotowania ekspertyz, prowadzenia czynności naprawczych, a także monitorowania stanu środowiska po szkodzie. Złożoność tego procesu i czas jego trwania powoduje, iż wiąże się on ze znacznymi kosztami, dlatego niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności warto pomyśleć o ubezpieczeniu się w tym zakresie.

Standardowe ubezpieczenie OC działalności najczęściej przewiduje możliwość wykupienia klauzuli zwanej potocznie środowiskową. Dla ułatwienia prześledźmy treść tej klauzuli na przykładzie zapisów OWU Uniqa. W OWU Uniqa w wyłączeniach fakultatywnych jest zapis dotyczący wyłączenie szkód w środowisku. Wyłączenie to możemy włączyć jedną z klauzul znajdujących się w OWU. Przejdźmy teraz do samej treści tej klauzuli – co faktycznie Uniqa obejmuje ochroną – po pierwsze Uniqa obejmuje ochroną szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim ujawnione w okresie ubezpieczenia wynikające ze zdarzenia wymienionego w OWU (tj. wyładowania, rozproszenia, wypuszczenia, wydzielenia się dymu, oparów, sadz, kwasów, zasad, toksycznych chemikaliów (płynnych lub gazowych), zbędnych materiałów lub innych substancji zanieczyszczających glebę, atmosferę bądź zbiornik wodny) i obejmuje te szkody tylko w przypadku spełnienia kilku kryteriów.

Pierwszym wymogiem jest aby zdarzenie powstało w ramach ubezpieczonej działalności i zostało potwierdzone przez stosowne służby, jest to jak najbardziej zrozumiałe.

Drugim wymogiem jest ograniczenie odpowiedzialności do szkód nagłych, niezamierzonych ani nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego przy zachowaniu należytej staranności w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Trzecim wymogiem jest aby początek zdarzenia wyrządzającego szkodę miał miejsce w okresie ubezpieczenia, a pierwsza szkoda powstała i ujawniła się w okresie ubezpieczenia w ciągu 72 godzin licząc od początku zdarzenia.

Treść w/w klauzuli wskazuje, w którą stronę idzie standard rynkowy. Nie daje on pełnej ochrony w zakresie szkód środowiskowych,a oferuje on tylko pokrycie szkód wynikających bardziej przy okazji zanieczyszczenia środowiska – szkody osobowe, rzeczowe wynikające z emisji substancji zanieczyszczających środowisko – zawsze Ubezpieczyciele ograniczają pokrycie do szkód nagłych często wprowadzając konkretny przedział czasowy np 72 godziny na ujawnienie się szkody – jest to bardzo poważne ograniczenie gdyż w przypadku szkód w środowisku ujawnienie się szkody zajmuje najczęściej dużo więcej czasu. Dodatkowo niektóre klauzule udzielają ochrony zapewniającej pokrycie kosztów usunięcia substancji zanieczyszczających. Natomiast poza zakresem ochrony pozostają szkody powstające w dłuższym horyzoncie czasowym, koszty przywrócenia środowiska do stanu sprzed szkody, wynagrodzenie naruszenia ekosystemu – szkód w bioróżnorodności (uszkodzenie chronionych gatunków, siedlisk przyrodniczych) i innych elementów środowiska.

Jeśli chcemy aby firma była zabezpieczona na wypadek szkód w środowisku wymagane jest zatem zawarcie specjalistycznego ubezpieczenia środowiskowego.

To co wyróżnia ubezpieczenie środowiskowe to pokrycie obok kosztów czyszczenia i usunięcia zanieczyszczeń z terenów należących do osób trzecich również koszty czyszczenia dotyczące terenów własnych. Bardzo istotne jest, iż takie ubezpieczenie może pokryć również szkody wynikające ze zdarzeń stopniowych (np. powolnego uwalniania zanieczyszczeń do gruntów). Ubezpieczenie rekompensuje koszty związane ze szkodami na gatunkach chronionych czy też przywrócenia naturalnych siedlisk. Opcjonalnie ubezpieczenie środowiskowe może również pokryć koszty przerw w działalności Ubezpieczonego, szkody wynikłe z transportu, ryzyka związane z pracami kontraktowymi oraz szkody historyczne – to bardzo ważne gdyż ustawa mówi, iż odpowiedzialność może być przypisana jeżeli od emisji czy innego zdarzenia które spowodowało bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku lub samą szkodę upłynęło nie więcej niż 30 lat.

 

UWAGA! Przygotowujemy również oferty na polisy oraz gwarancje stanowiące zabezpieczenie roszczeń, o których mowa w art. 48a ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  (Dz.U. z 2018r. poz. 992 z późniejszymi zmianami)

Zapraszamy do zapoznania się z nowym wpisem o ubezpieczeniu szkód w środowisku.

Pamiętaj, że wybierając ubezpieczenie zawsze warto skorzystać z porady profesjonalnego brokera ubezpieczeniowego.