Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych – informacje podstawowe

Ubezpieczenie mienia od ognia

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych jest jednym z podstawowych źródeł rekompensaty szkód w majątku firmy w przypadku szkody.

Ubezpieczenie ma za zadanie pokryć straty w mieniu powstałe wskutek pożaru oraz innych zdarzeń losowych, m. in.: opadów i wyładowań atmosferycznych, huraganu, powodzi, gwałtownych ruchów powierzchni ziemi, zalania wskutek uszkodzeń sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych i innych wymienionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

ZAKRES:

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach obejmujących różne zakresy ochrony ubezpieczeniowej:

zakres ryzyk nazwanych, w których ubezpieczyciel odpowiada za zdarzenia wprost wymienione w warunkach, najczęściej są to: pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, powódź, grad, deszcz nawalny, śnieg, osunięcie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, dym i sadza, huk ponaddźwiękowy, uderzenie pojazdu, szkody wodociągowe.

zakres ryzyk wszystkich, w których ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego mienia, będące bezpośrednim następstwem przewidzianego w umowie zdarzenia o charakterze losowym i niepewnym, które wystąpiło nagle, nieprzewidzianie i niezależnie od woli Ubezpieczającego z zastrzeżeniem wyłączeń określonych OWU. Ochrona jest zatem pełniejsza niż w opcji ryzyk nazwanych.

PRZEDMIOT:

Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów może być wszelkiego rodzaju mienie będące w posiadaniu firmy, a w szczególności:

– budynki, budowle i lokale
– urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia,
– wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń, w tym niskocenne składniki majątku
– środki obrotowe; towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
– mienie przyjęte w celu wykonania usługi (naprawy, remontu, przeróbki, czyszczenia, farbowania, prania, przechowywania) bądź sprzedaży,
– wartości pieniężne
– nakłady adaptacyjne
– mienie osobiste pracowników

SZACOWANIE WARTOŚCI MIENIA:

W ubezpieczeniu mienia wartość majątku możemy oszacować według jednej z trzech metodologi; wybór sposobu szacowania majątku jest o tyle istotny, iż przekłada się wprost na wartość określaną przy szacowaniu wysokości odszkodowania:

1. Wartość odtworzeniowa: uważa się wartość odpowiadającą kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego lecz nie ulepszonego, to jest:
a) w przypadku budynku lub budowli – wartość odpowiadającą kosztom odbudowy w tym samym miejscu, z uwzględnieniem dotychczasowych technologii, konstrukcji i standardu wykończenia, przy zastosowaniu dotychczasowych wymiarów i materiałów,
b) w przypadku maszyn, urządzeń i wyposażenia – wartość odpowiadającą kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. Jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie mienia o tych samych parametrach dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach,
2. Wartość rzeczywista: czyli wartość odtworzeniową (nową) pomniejszoną o wyrażony w procentach stopień technicznego zużycia.
3. Wartość księgowa brutto (początkowa): czyli wartość mienia wynikającą z ewidencji księgowej odpowiadającą jego wartości początkowej, stanowiącej cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego, powiększoną o koszty jego ulepszenia i skorygowaną w wyniku aktualizacji wyceny.

WYŁĄCZENIA:

Jednym z rodzajów ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela jest udział własny w szkodzie i/lub franszyza. Wyróżnia się dwa rodzaje franszyz:

Franszyza integralna:  ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania jeśli nie przekracza ono określonej z góry granicy wyrażonej w procentach lub kwotowo. Jeśli szkoda przekracza kwotę franszyzy, to wysokość odszkodowania jest taka, jak gdyby franszyzy nie było.

Franszyza redukcyjna: ubezpieczyciel obniża każde odszkodowanie o określony procent lub kwotę, niezależnie od wielkości szkody.

Poniżej najpopularniejsze wyłączenia ochrony – Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za szkody:

– powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Ubezpieczającego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
– w przypadku niespełnienia minimalnych wymagań przeciwpożarowych określonych normami prawa i/lub dodatkowo ubezpieczyciela wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego lub jego reprezentantów,
– powstałe w związku z prowadzeniem lub w następstwie robót budowlanych,
– powstałe w nieprawidłowo składowanym mieniu,
– jeśli na szkodę wpływ miały zły stan techniczny mienia ubezpieczającego, brak obowiązkowych przeglądów,
– polegające na stopniowej utracie właściwości użytkowych lub stopniowym niszczeniu ubezpieczonego mienia będących skutkiem naturalnego zużycia, ujawnienia się wad ukrytych, wadliwej właściwości lub natury przedmiotu ubezpieczenia,
– zmiany jego parametrów w wyniku powolnego oddziaływania czynników fizycznych, termicznych, chemicznych, biologicznych chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie losowe nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
-polegające na awarii i uszkodzeniu maszyn, urządzeń, stacjonarnego i przenośnego sprzętu elektronicznego, wskutek przyczyn związanych z ich eksploatacją, obsługą bądź konserwacją, chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia,
– polegające na elektrycznych, nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi, uszkodzeniach maszyn i urządzeń,
– polegające na utracie lub ubytku mienia powstałego w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn.

OBOWIĄZKI:

Każde OWU nakładają na Klienta zarówno ograniczenia ochrony jak i obowiązki. To właśnie od nich warto zacząć lekturę warunków umowy, gdyż stanowią one później linię obrony Towarzystwa przed wypłatą odszkodowania.

W szczególności bolesne może okazać się, iż mimo zawarcia ubezpieczenia nie otrzymamy odszkodowania gdyż zaniedbaliśmy nasze podstawowe obowiązki wynikające z przepisów prawa mających na celu zapobieganie powstaniu szkody (w szczególności przepisów o ochronie przeciwpożarowej, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu dozoru technicznego).

SZKODY POŻAROWE – CZY NADAL SIĘ ZDARZAJĄ?

Niestety cały czas jest relatywnie dużo pożarów w Polsce. Tylko w ostatnich kilku dniach doszło do takich dużych szkód jak:

  • 28.03.2018 Pożar magazynu pod Warszawą – ewakuowano 170 osób, na miejscu pracowało kilkanaście zastępów straży pożarnej źródło: tvnwarszawa
  • 29.03.2018 Pożar w Wadowickiej papierni. Akcja ratownicza okazała się bardzo trudna, źródło: wadowice24.pl
  • 02.04.2018 Pożar hotelu Adam w Kudowie-Zdroju – pożar zaczął się w stojącym obok hotelu koszu na śmieci. Silny wiatr rozprzestrzenił ogień na autobus, samochód a wreszcie elewacje hotelu i jego dach. Na miejscu pracowało 20 jednostek straży, źródło gosc.pl
  • 04.04.2018 W Elektrowni Piątnów palił się pył węglowy, źródło lm.pl
  • 05.04.2018 W magazynie położonym w Kluczborku palił się magazyn w którym przechowywano meble i odzież. W trakcie akcji ratunkowej częściowo zawaliła się konstrukcja dachu i jedna ze ścian hali. Z każdą upływającą godziną, na miejscu zdarzenia przybywało strażaków. O zmroku z ogniem zmagały się już 34 zastępy straży pożarnej. Źródło: opole.wyborcza.pl

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie mienia firmy prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim.