Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie maszyn budowlanych (CPM)

Broker Wrocław Ubezpieczenie maszyn budowlanych

 

Jakie maszyny mogą być przedmiotem ubezpieczenia maszyn budowlanych:

W ubezpieczeniu maszyn budowlanych przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

maszyny budowlane  użytkowane zgodnie z przeznaczeniem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na przykład: maszyny do robót ziemnych (koparki, ładowarki łyżkowe, maszyny do płaskiego odspajania gruntu, spycharki, zgarniarki, równiarki, zrywarki, maszyny do zagęszczania gruntów, walce, zagęszczarki, ubijarki, ubijaki) czy maszyny do robót drogowych (rozściełacze do asfaltu, stabilizatory podłoża, frezarki asfaltu, urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania, pogłębiarki, urządzenia wiertnicze, wiertnice, urządzenia do robót palowych, kafary, palownice, głębiarki, maszyny do przeróbki kruszyw, kruszarki, przesiewniki, maszyny do produkcji i transportu masy betonowej, betonownie, betoniarki,  środki transportu masy betonowej, maszyny do zagęszczania masy betonowej, wibratory do betonu, maszyny do robót zbrojarskich, giętarki)

– maszyny budowlane które  zostały włączone do eksploatacji, pozytywnie przeszły wszelkie próby i testy, są sprawne i spełniają wszystkie wymogi formalno-prawne.

Ubezpieczeniem maszyn budowlanych najczęściej objęte są maszyny w czasie ruchu bądź postoju, w czasie montażu albo demontażu na stanowisku pracy, załadunku lub rozładunku na albo z środka transportowego oraz w czasie dokonywania przez posiadacza siłami napraw oraz czynności konserwacyjnych.

 

Standardowe ubezpieczenie maszyn budowlanych nie obejmuje natomiast najczęściej:

– szkód w częściach wymiennych maszyny takich jak matryce, formy, stemple, narzędzia do obróbki skrawaniem, elektrody,

– szkód w częściach które z natury ulegają szybkiemu zużyciu takie jak wykładziny ogniotrwałe i antykorozyjne, powłoki ogniochronne, ruszty pieców i palenisk, dysze palników, młoty do kruszenia, przedmioty z gumy, szkła i ceramiki, pasy, łańcuchy, liny, druty;

–  szkód we wszelkich materiałach eksploatacyjnych, takich jak oleje, smary, paliwa, katalizatory, chłodziwa;

–  szkód w fundamentach, chyba że ich wartość uwzględniona została w sumie ubezpieczenia.

 

Jak oblicza się składkę za ubezpieczenie maszyn budowlanych:

Składki ubezpieczeniowe w ubezpieczeniu maszyn budowlanych ustalane są przez Ubezpieczycieli na podstawie taryfy składek obowiązujących w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia a ich wysokość zależy od:

1) długości okresu ubezpieczenia;

2) zakresu ubezpieczenia;

3) rodzaju i wieku mienia przyjętego do ubezpieczenia;

4) wysokości sum ubezpieczenia i limitów dla poszczególnych rodzajów ryzyk ubezpieczeniowych,

5) wysokości franszyzy redukcyjnej,

6) częstotliwości opłacania składki,

7) dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia,

8) kontynuacji ubezpieczenia u danego Ubezpieczyciela,

9) długości okresów przestoi,

10) liczby ubezpieczonych maszyn,

11) indywidualnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.

 

Jaki jest zakres ubezpieczenia maszyn budowlanych:

Zakres ochrony skonstruowany jest na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk, oznacza to, ze zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia na skutek działania czynników nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli ubezpieczającego, za wyjątkiem przyczyn wyraźnie wyłączonych.

Szkody za które Ubezpieczyciele standardowo ponoszą odpowiedzialność w ubezpieczeniu maszyn budowlanych to:

 • szkody spowodowane błędami w obsłudze maszyn,
 • kolizja z innym pojazdem, maszyną a także zderzenie się z osobami, zwierzętami lub przedmiotami z zewnątrz,
 • szkody żywiołowe: pożar powódź, deszcz nawalny, huragan, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, zapadnięcie i osuwanie się ziemi, lawinę, zalanie w tym również wydostaniem się wody i innych cieczy lub par z urządzeń wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych
 • kradzież z włamaniem, rabunek z placu budowy lub miejsca postoju maszyny (pod warunkiem spełnienia wymogów zabezpieczeń przeciwkradzieżowych)
 • świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie,

 

W każdych ogólnych warunkach ubezpieczenia maszyn budowlanych znajdują się również wyłączenia ochrony, w których ubezpieczyciel wymienia w jakich przypadkach odszkodowanie nie będzie się należeć.

Dla ubezpieczenia maszyn budowlanych standardowo spotykanymi wyłączeniami są:

 • szkody spowodowane awarią (mechaniczną lub elektryczną)

 • szkody polegające na zamarznięciu płynu chłodzącego lub jakiegokolwiek innego płynu eksploatacyjnego, a także wynikłe z niewłaściwego smarowania, braku oleju lub płynu chłodzącego
 • szkody w częściach wymienialnych i środkach eksploatacyjnych maszyny,
 • szkody będące efektem naturalnego zużycia lub starzenia się przedmiotów ubezpieczenia w związku z ich normalnym użytkowaniem, a także spowodowane przez korozję, kawitację, oksydację, osadzanie się kamienia kotłowego lub powolne i systematyczne oddziaływanie warunków atmosferycznych,
 • szkody o charakterze wyłącznie estetycznym (zadrapania, pomalowanie lub pobrudzenie powierzchni, graffiti) nie ograniczające w żaden sposób funkcjonalności przedmiotu ubezpieczenia,
 • szkody w pojazdach podlegających obowiązkowi rejestracji, chyba że umówiono się inaczej,
 • szkody powstałe podczas transportu chyba, że włączono stosowną klauzulę
 • szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego;
 • szkody za które na podstawie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialne są osoby trzecie: dostawcy, producenci, sprzedawcy, serwisanci, spedytorzy, przewoźnicy, lub inni usługodawcy bądź podwykonawcy,
 • szkody powstałe podczas ich obsługi przez operatorów nie posiadających stosownych ważnych uprawnień do obsługi tych maszyn
 • szkody powstałe gdy operator znajdował się w stanie po użyciu alkoholu albo pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • szkody do wysokości franszyzy określonej w umowie.

Dodatkowo istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia maszyn budowlanych, standardowo występujące klauzule to:

Klauzula reprezentantów, dzięki której można ograniczyć do reprezentantów Ubezpieczającego wyłączenia szkód wynikłych z winy umyślnej i rażącego niedbalstwa,

Klauzula terroryzmu dzięki której zakres ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o odpowiedzialność ubezpieczeniową na szkody powstałe w następstwie aktu terroru,

Klauzula rozszerzająca ochronę dla kosztów pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych, w dni ustawowo wolne od pracy oraz dla kosztów frachtu ekspresowego,

Klauzula rozszerzająca zakres ochrony o koszy frachtu lotniczego,

Klauzule transportowe, które zakres ochrony ubezpieczeniowej rozszerzają o szkody w przedmiotach ubezpieczenia powstałe podczas transportu lądowego lub samoczynnego poruszania się poza miejscem ubezpieczenia,

Jak określa się sumę ubezpieczenia i odszkodowania w ubezpieczeniu maszyn budowlanych:

Suma ubezpieczenia proponowana jest przez Ubezpieczającego.

Suma ubezpieczenia określana jest oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczania za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn i urządzeń powinna być ustalona według jednej z zasad:

1) wartości odtworzeniowej (nowej) rozumianej jako koszt nabycia fabrycznie nowej maszyny czy urządzenia tego samego rodzaju, jakości i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, uruchomienia oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

2) wartości księgowej brutto rozumianej dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia jako wartość początkową wynikającą z faktury pierwotnego zakupy (bez rabatów i zniżek promocyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań

3)  wartości rzeczywistej (rozumianej jako wartości odtworzeniowa z uwzględnieniem amortyzacji) – nie występuje standardowo w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, możliwa jest wyłączenie po uzyskaniu pisemnej zgody od danego Ubezpieczyciela.

W przypadku szkody całkowitej czyli takiej sytuacji gdy mienie nie nadaje się do naprawy lub koszty naprawy są równe lub przekraczają wartość rzeczywistą mienia bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody odszkodowanie wylicza się jako wartość rzeczywistą maszyny. Wartość rzeczywista jest to wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o procentowo określony stopień zużycia technicznego.

Inne zasady obowiązują w przypadku szkody częściowej, czyli takiej sytuacji gdy mienie nadaje się do naprawy i koszty naprawy nie przekraczają wartości rzeczywistej mienia. W takim przypadku odszkodowanie ustala się na podstawie kosztów remontu lub naprawy niezbędnych w celu przywrócenia mienia do stanu, w jakim znajdowało się bezpośrednio przed wypadkiem, powiększonych o koszty demontażu i ponownego montażu oraz kosztów transportu, cła i innych tego typu opłat. Jeśli suma ubezpieczenia maszyny została określona na polisie wg wartości rzeczywistej wypłata odszkodowania zawsze będzie w wartości rzeczywistej.

Przez Ubezpieczycieli stosowana jest tzw. zasada proporcji (niedoubezpieczenie):

Jeżeli podana przez Ubezpieczającego i określona w polisie suma ubezpieczenia dla maszyny budowlanej dotkniętej szkodą  jest niższa od jej nowej wartości w dni powstania szkody (niedoubezpieczenie) to odszkodowania zmniejsza się w takiej proporcji w jakiej w dniu postania szkody podana suma ubezpieczenia pozostaje do jej faktycznej wartości.

Wymagane zabezpieczenia maszyn budowlanych na wypadek kradzieży:

Każdy Ubezpieczyciel określa w swoich ogólnych warunkach ubezpieczeń wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, które muszą być spełnione aby w przypadku kradzieży otrzymać odszkodowanie.

Najczęściej spotykanymi zapisami dotyczącymi ochrony przeciwkradzieżowej w ubezpieczeniu maszyn budowlanych jest:

1. w odniesieniu do kradzieży przedmiotów ubezpieczenia znajdujących się w pomieszczeniu: była wynikiem włamania do pomieszczenia zamkniętego co najmniej na kłódkę lub jeden zamek.

2. w odniesieniu do kradzieży spoza pomieszczenia wymaga się, aby teren budowy/montażu i/lub plac magazynowy w siedzibie Ubezpieczającego był ogrodzony (parkanem, siatką drucianą lub płotem), oświetlony w porze nocnej i całodobowo dozorowany. Wjazd na teren powinien być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający swobodny wyjazd pojazdem mechanicznym przez osobę nieuprawnioną. W ubezpieczonych maszynach nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny.Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia powinny być uruchomione.

Nie zawsze jest możliwe aby nasze maszyny budowlane spełniały postawione przez danego Ubezpieczyciela warunki, dlatego w przypadku analizy ofert należy zwrócić uwagę czy spełniamy dane wymogi, czy możemy zmienić sposób zabezpieczenia maszyn aby te wymogi spełniać czy może nie należy wynegocjować z Ubezpieczycielami takie zapisu dotyczące zabezpieczeń który będzie przez nas do spełniania a który Ubezpieczyciel zaakceptuje.

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie maszyn budowlanych prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim.