Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie maszyn budowlanych – suma ubezpieczenia a sposób wypłaty odszkodowania

Ubezpieczenie maszyn budowlanychUbezpieczenie maszyn budowlanych

Z uwagi na pojawiające się liczne pytania i wątpliwości naszych Klientów dotyczące sposobów określania sumy ubezpieczenia oraz wyliczania odszkodowań w ubezpieczeniach maszyn od uszkodzeń i maszyn budowlanych poniżej krótki opis ogólnych zasad przyjętych na rynku ubezpieczeniowym.

Suma ubezpieczenia proponowana jest przez Ubezpieczającego oddzielnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do każdego przedmiotu ubezpieczania za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia.

Suma ubezpieczenia dla poszczególnych maszyn i urządzeń powinna być ustalona według jednej z dwóch zasad:

1) wartości odtworzeniowej (nowej) rozumianej jako koszt nabycia fabrycznie nowej maszyny czy urządzenia tego samego rodzaju, jakości i wydajności lub o najbardziej zbliżonych parametrach technicznych, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i ponownego montażu, uruchomienia oraz opłat celnych, podatków i innych tego typu należności, o ile zostały zgłoszone do ubezpieczenia.

2) wartości księgowej brutto rozumianej dla potrzeb niniejszego ubezpieczenia jako wartość początkową wynikającą z faktury pierwotnego zakupy (bez rabatów i zniżek promocyjnych) z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań

W przypadku szkody całkowitej czyli takiej sytuacji gdy mienie nie nadaje się do naprawy lub koszty naprawy są równe lub przekraczają wartość rzeczywistą mienia bezpośrednio przed wydarzeniem się szkody odszkodowanie wylicza się jako wartość rzeczywistą maszyny. Wartość rzeczywista jest to wartość odtworzeniowa (nowa) pomniejszona o procentowo określony stopień zużycia technicznego.

Inne zasady obowiązują w przypadku szkody częściowej, czyli takiej sytuacji gdy mienie nadaje się do naprawy i koszty naprawy nie przekraczają wartości rzeczywistej mienia. W takim przypadku odszkodowanie ustala się na podstawie kosztów remontu lub naprawy niezbędnych w celu przywrócenia mienia do stanu, w jakim znajdowało się bezpośrednio przed wypadkiem, powiększonych o koszty demontażu i ponownego montażu oraz kosztów transportu, cła i innych tego typu opłat.

Mamy nadzieję, iż powyższy opis przybliżył Państwu zrozumienie sposobu określania sumy ubezpieczenia i wyliczania odszkodowania przy ubezpieczeniu maszyn budowlanych, a w przypadku pytań lub wątpliwości z chęcią udzielimy dalszych objaśnień.

Kliknij aby dowiedzieć się więcej o ubezpieczeniu maszyn budowlanych.

W celu otrzymania oferty na ubezpieczenie maszyn budowlanych prosimy o kontakt z naszym biurem brokerskim.