Ubezpieczenie budowy – postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Klauzula nr 106-Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki.

Klauzula ta wprowadza postanowienie, iż Ubezpieczyciel owszem odpowiada za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach, kanałach lub robotach drogowych oraz odpowiedzialność cywilną związaną bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem tych prac ALE pod warunkiem, że te nasypy, wykopy, wyrobiska, rowy, kanały lub roboty drogowe wykonywane są w odcinkach nie przekraczających wskazanej przez Ubezpieczyciela całkowitej długości. Taka długość np 1 km określona już jest w samej polisie.

Przykładowe treści klauzuli 106, które możemy spotkać to:

 

WARTA Klauzula 106 – Gwarancja dotycząca odcinków robót

Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:

1) WARTA odpowiada za szkody powstałe w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach i kana­łach, jeżeli wykonywane są one odcinkami nie przekraczającymi w sumie długości określonej w dokumencie ubezpieczenia, niezależnie od stanu zaawansowania robót.

2) WARTA pokrywa jedynie koszty naprawy tych odcinków.

 

HESTIA Klauzula nr 106 Postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że odpowiedzialność Ubezpie­czyciela za szkody powstałe wskutek jednego wypadku w: nabrzeżach, wykopach, nasypach, skarpach, wałach, przekopach, rowach, kanałach, infrastrukturze drogowej (łącznie z nawierzchnią) i kolejowej, jest ograniczona do maksymalnej długości odcinka określonego w umowie ubezpieczenia, niezależnie od stanu zaawansowania ubezpieczonych prac. Jeżeli wskutek jednego wypadku powstaną szkody w kilku odrębnych odcinkach prac, odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do łącznej zsumowanej długości tych odcinków, nieprzekraczającej długości odcinka określonej w umowie ubezpieczenia. Jeżeli łączna długość wszystkich odcinków podlegających szkodzie wskutek jednego wypadku jest większa od maksymalnej długości odcinka określonej dla niniejszej klauzuli, odszkodowanie zostanie ustalone w takiej proporcji w stosunku do kosztów naprawy wszystkich odcinków, w jakiej maksymalna długość odcinka określona dla niniejszej klauzuli pozostaje do łącznej długości wszystkich odcinków podlegających szkodzie.

 

GENERALI Klauzula 106 Zastrzeżenia dotyczące odcinków robót

  1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, Generali odpowiada za szkody spowodowane bezpośrednio lub pośrednio w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach, kanałach lub robotach drogowych oraz odpowiedzialność cywilną związaną bezpośrednio lub pośrednio z wykonywaniem tych prac pod warunkiem, że te nasypy, wykopy, wyrobiska, rowy, kanały lub roboty drogowe wykonywane są w odcinkach nie przekraczających całkowitej długości ustalonej w Polisie, bez względu na stan zaawansowania ubezpieczonych robót.
  2. Odszkodowanie za jedno zdarzenie ograniczone jest do kosztów naprawy takich odcinków.

 

Poniżej pozostałe artykuły dotyczące ubezpieczenia budowy:

Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie budowy – informacje podstawowe i klauzule występujące w OWU

Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów projektanta

Ubezpieczenie budowy – odbiory częściowe

Ubezpieczenie budowy – wymogi przeciwpożarowe

Ubezpieczenie budowy – obowiązki dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Ubezpieczenie budowy – obowiązek zapoznania się z usytuowaniem podziemnych kabli, rurociągów lub innych instalacji