Ubezpieczenie budowy – obowiązki dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

Klauzula nr 110 – Postanowienia specjalne dotyczące środków  zabezpieczających przed naniesieniem osadów lub powodzią

Ubezpieczyciele tą klauzulą wprowadzają zastrzeżenie, iż nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powodziowe, opadowe czy zalaniowe, będące następstwem niezastosowania odpowiednich środków zabezpieczających w trakcie projektowania i wykonania projektu. Konkretnych informacji odnośnie tego co zostanie uznane za odpowiednie środki już Ubezpieczyciele nie podają.

Jak przy każdej klauzuli dotyczącej dodatkowych obowiązków i ograniczającej ochronę oczywiście lepiej żeby w naszej polisie jej nie było.  Natomiast jeśli już się musi tam znaleźć to należy zwrócić uwagę na jej treść, Ubezpieczyciele bowiem różnią się między sobą w tych wymogach.

Część Ubezpieczycieli wymaga przykładowo wprost w klauzuli podjęcia przez Ubezpieczonego natychmiastowych działań w celu usunięcia z trasy przepływu wody, piasku, drzew itp. i umożliwienia swobodnego przepływu wody pod rygorem braku ochrony z polisy ale nie wszyscy. Inne są również okresy danych historycznych meteorologicznych które należy brać pod uwagę przewidując odpowiednie środki zabezpieczenia – okres ten wynosi od 10 lat do nawet 20 lat.

Przykładowe treści klauzuli 110, które możemy spotkać to:

PZU

Klauzula nr 110 Postanowienia szczególne dotyczące środków zabezpiecze­nia przeciw opadom, powodzi i zalaniu

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą Klauzulą po­stanowień OWU, strony postanawiają, że:

1) PZU SA ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane bez­pośrednio lub pośrednio przez opady, powódź lub zalanie, wy­łącznie pod warunkiem, że odpowiednie środki bezpieczeństwa zo­stały przewidziane na etapie projektu oraz zastosowane w jego późniejszej realizacji; przez odpowiednie środki bezpieczeństwa należy rozumieć ta­kie, które uwzględniają dane statystyczne służb meteorologicznych (m.in. IMiGW) dotyczące opadów, powodzi i zalania na obszarze wskazanym jako miejsce ubezpieczenia w okresie odpowiadają­cym okresowi realizacji prac budowlano-montażowych za mini­mum ostatnie 10 lat bezpośrednio poprzedzające rozpoczęcie prac projektowych; jeżeli dane statystyczne, o których mowa powyżej, nie są dostępne ze względu na nie prowadzenie przez służby meteorologiczne obserwacji i gromadzenia stosownych danych, wymóg określony w zdaniu poprzedzającym nie ma zastosowania, pod warunkiem, że Ubezpieczony dołożył należy­tej staranności w celu uzyskania ww. danych i posiada dokumenta­cję potwierdzającą niemożliwość ich uzyskania; niniejsze posta­nowienie nie zmienia obowiązku prowadzenia prac zgodnie z obo­wiązującymi przepisami prawa, ze szczególnym uwzględnie­niem prawa budowlanego; 2) PZU SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe wskutek nie usunięcia bezzwłocznie przeszkód w swobodnym przepływie wody (np. piasku, drzew) w kanałach odpływowych, niezależnie od tego czy znajduje się w nich woda. Jeżeli postanowienia niniejszej Klauzuli odbiegają w jakikolwiek sposób od obowiązujących przepisów prawa, za warunki, które muszą być spełnione, należy zawsze traktować te, które nakładają bardziej rygorystyczne postanowienia.

Hestia

Klauzula nr 110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przed powodzią.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez osiadanie lub powódź, za którą uważa się zalanie przed­miotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się wody w korytach wód płynących lub stojących lub podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych, jeżeli odpowiednie środki zabezpieczające zostały podjęte w trakcie projektowania i wykonania projektu.

Za odpowiednie środki uważa się zabezpieczenia przed naniesieniem osadów i powodzią zastosowane na podstawie analizy zdarzeń zaistniałych w ciągu ostatnich 20 lat na obszarze, na którym są prowadzone roboty budowlano-montażowe stano­wiące przedmiot ubezpieczonego kontraktu i/lub przechowywane jest ubezpieczone mienie.

Szkoda lub odpowiedzialność za szkodę wynikająca z niepodjęcia przez Ubezpieczającego natychmiastowych działań w celu usunięcia z trasy przepływu wody, piasku, drzew itp. i umożliwienia swobodnego przepływu wody nie podlega odszkodowaniu na podstawie niniejszej klauzuli.

 

Generali Klauzula 110 Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających na wypadek opadów, powodzi lub zalania

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej, Generali odpowiada za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek opadów, powodzi lub zalania tylko wówczas, gdy w projekcie były przewidziane odpowiednie środki zabezpieczające i zostały one uwzględnione przy jego realizacji. Przy określaniu odpowiednich środków zabezpieczających powinny zostać wzięte pod uwagę dane statystyczne dotyczące opadów, powodzi i zalania w okresie ostatnich 20 lat, odnoszące się do miejsca ubezpieczenia i pór roku, w których wykonywane są roboty budowlane lub montażowe.

Generali nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieusunięcia przez Ubezpieczającego przeszkód w swobodnym przepływie wody (np. piasku, drzew) z kanałów odpływowych, niezależnie od tego czy znajduje się w nich woda

 

Warta Klauzula 110 Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających na wypadek opadów, powodzi lub zalania

  1. Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenia:

1) TUiR WARTA odpowiada za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wsku­tek opadów, powodzi lub zalania tylko wówczas, gdy były przewidziane w pro­jekcie odpowiednie środki zabezpieczające i zostały uwzględnione przy jego realizacji.

2) Przy określaniu odpowiednich środków zabezpieczających powinno się wziąć pod uwagę dane statystyczne służb meteorologicznych dotyczące opadów, powodzi i zalania w okresie 10 lat, odnoszące się do miejsca ubezpieczenia i pór roku, w których wykonywane są roboty budowlano-montażowe.

  1. TUiR WARTA nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieusunięcia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przeszkód w swobodnym przepływie wody (np. piasku, drzew) z kanałów odpływowych, niezależnie od tego czy jest w nich woda, czy nie.

 

INTERRISK Klauzula nr 110 – Postanowienia specjalne dotyczące środków  zabezpieczających przed naniesieniem osadów lub powodzią

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub  załączników do umowy uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie  za szkodę spowodowaną przez naniesienie osadów lub powódź. Ubezpieczyciel  nie ponosi odpowiedzialności za szkody będące następstwem niezastosowania odpowiednich środków zabezpieczających w trakcie projektowania i wykonania projektu.

Za odpowiednie środki uważa się zabezpieczenia przed naniesieniem osadów i powodzią zastosowane na podstawie analizy zdarzeń zaistniałych w ciągu ostatnich 10 lat na terenie lokalizacji budowy i mogących zaistnieć w okresie ubezpieczenia, dokonanej w oparciu o dane statystyczne posiadane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Szkoda lub odpowiedzialność za szkodę wynikająca z nie użycia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego dostępnych mu środków w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia i zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, nie podlega odszkodowaniu na podstawie niniejszej klauzuli.

Potrzebują Państwo Brokera Ubezpieczeniowego, który zna się na ubezpieczaniu budowy – Zapraszamy do nas!

Poniżej pozostałe artykuły dotyczące ubezpieczenia budowy:

Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie budowy – informacje podstawowe i klauzule występujące w OWU

Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów projektanta

Ubezpieczenie budowy – odbiory częściowe

Ubezpieczenie budowy – wymogi przeciwpożarowe

Ubezpieczenie budowy – postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki

Ubezpieczenie budowy – obowiązek zapoznania się z usytuowaniem podziemnych kabli, rurociągów lub innych instalacji