Ubezpieczenie budowy – obowiązek zapoznania się z usytuowaniem podziemnych kabli, rurociągów lub innych instalacji

 

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE SPECJALNE W RYZYKACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

102 Postanowienia specjalne dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i innych instalacji

Klauzula 102 jest stosowana dla ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone osobom trzecim (tzw. sekcja II polisa).  Klauzula to:

Po pierwsze wyłącza z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w istniejących podziemnych kablach, rurach lub innych urządzeniach, w wyniku prowadzenia robót budow­lano-montażowych, jeżeli przed rozpoczęciem robót Ubezpieczony nie zasięgnął u odnośnych władz informacji o dokładnym położeniu takich kabli, rur lub innych urządzeń.

Po drugie nawet jak już mamy spełniony wymóg posiadania stosownych map to Ubezpieczyciel wprowadza do polisy ograniczenie ochrony w postaci udziału własnego w szkodzie. Udział własne w szkodzie jest określany oddzielnie dla szkód w podziemnych kablach, rurach itp. niepoprawnie wskazanych na mapach i dla tych sytuacji jest on zazwyczaj określany kwotowo np. 3 tys zł czy 10 tys zł. W przypadku jeśli położenie było jednak poprawnie wskazane na mapach a i tak doszło do szkody udziały własne są określane % z dolnym ograniczeniem ale już bez górnego – np. 10% szkody min. 3.000 zł czy 20% szkody min. 20 tys zł

 

 

Przykładowe treści klauzuli 102, które możemy spotkać to:

WARTA

Klauzula 102 – Szczególne postanowienia dotyczące podziemnych kabli, rur i innych urządzeń

  1. Niniejszą klauzulą wyłącza się z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkody powstałe w istniejących podziemnych kablach, rurach lub innych urządzeniach, w wyniku prowadzenia robót budow­lano-montażowych, jeżeli przed rozpoczęciem robót Ubezpieczony nie zasięgnął u odnośnych władz informacji o dokładnym położeniu takich kabli, rur lub innych urządzeń.
  2. W przypadku, gdy Ubezpieczony zasięgnął informacji o dokładnym położeniu podziemnych kabli, rur lub innych urządzeń i podjął niezbędne kroki w celu uniknięcia szkód w tym mieniu, to takie szkody objęte są ochroną do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że WARTA pokrywa jedynie koszty naprawy takich kabli, rur lub innych urządzeń podziemnych, natomiast wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są wszelkie szkody pośrednie.
  3. Franszyzę redukcyjną określa się osobno dla szkód powstałych w podziemnych kablach i/lub rurach lub innych urządzeniach podziemnych, których położenie jest:

1) zgodne ze wskazaniami na mapach,

2) niepoprawnie pokazane na mapach.

  1. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

 

HESTIA

Klauzula nr 102 Postanowienia specjalne dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i innych instalacji.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu odszkodowanie za szkodę w istniejących podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach (o ile są one objęte ochroną ubezpieczeniową na mocy innych postanowień umowy), jeżeli w okresie poprzedzającym rozpo­częcie robót budowlano-montażowych Ubezpieczający konsultował z odpowiednimi organami dokładne usytuowanie takich podziemnych kabli, rurociągów lub innych instalacji i podjął wszystkie niezbędne kroki w celu uniknięcia szkody. Odszkodowanie za szkody w podziemnych kablach, rurociągach i innych instalacjach, które znajdują się w tych samych pozycjach, jak na przedmiotowych planach, będą wypłacane po potrąceniu franszyzy w wysokości 20% należnego odszkodo­wania lub franszyzy określonej kwotowo w umowie ubezpieczenia – w zapisach dotyczących niniejszej klauzuli, w zależności od tego, która kwota będzie większa.

Odszkodowanie za szkody w podziemnych kablach, rurociągach lub innych instalacjach niewłaściwie umiejscowionych

na planach będą pokrywane po potrąceniu franszyzy określonej kwotowo w umowie ubezpieczenia – w zapisach dotyczących niniejszej klauzuli.

W każdym przypadku odszkodowanie będzie ograniczone do kosztów naprawy zniszczonych lub uszkodzonych kabli, rurociągów lub innych podziemnych instalacji, z wyłączeniem strat pośrednich i kar.

 

GENERALI

Klauzula 102 Zastrzeżenia dotyczące podziemnych kabli, rur i innych urządzeń

  1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, niniejszą Klauzulą ustala się, iż szkody powstałe w istniejących kablach, rurach i innych urządzeniach podziemnych, powstałe w wyniku prowadzenia ubezpieczonych robót budowlano-montażowych, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że przed rozpoczęciem robót Ubezpieczający zasięgnął u odpowiednich władz stosownych informacji, co do dokładnego położenia takich kabli, rur lub innych urządzeń podziemnych i podjął wszelkie niezbędne kroki w celu uniknięcia tego rodzaju szkód.
  2. Franszyzę redukcyjną określa się osobno dla szkód powstałych w podziemnych kablach, rurach i urządzeniach, których położenie jest: a) Zgodne ze wskazaniami na mapach podziemnych instalacji. b) Niezgodne ze wskazaniami na mapach podziemnych instalacji.
  3. Generali pokrywa jedynie koszty napraw takich kabli, rur i innych urządzeń podziemnych, natomiast wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej są wszelkie szkody i straty następcze.
  4. Sumę ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną określa się w Polisie.

Potrzebują Państwo Brokera Ubezpieczeniowego, który zna się na ubezpieczeniu budowy – zapraszamy!

Poniżej pozostałe artykuły dotyczące ubezpieczenia budowy:

Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie budowy – informacje podstawowe i klauzule występujące w OWU

Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów projektanta

Ubezpieczenie budowy – odbiory częściowe

Ubezpieczenie budowy – wymogi przeciwpożarowe

Ubezpieczenie budowy – obowiązki dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Ubezpieczenie budowy – postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki