Ubezpieczenie budowy – szkody wynikłe z błędów projektanta

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy

Klauzula 115 – Pokrycie ryzyka projektanta

Wyobraźmy sobie, że mamy dwa elementy konstrukcji budynku: ścianę o konstrukcji stalowej i podmurówkę. Przyjmijmy, że ściana, ulegnie zniszczeniu na skutek złych wyliczeń konstrukcyjnych i się zawali niszcząc podmurówkę.

W standardzie ogólnych warunków ryzyk budowy Ubezpieczyciele odpowiadają tylko za zniszczenie podmurówki spowodowane przez walącą się ścianę. Natomiast klauzula dodatkowa nr 115 (Pokrycie ryzyka projektanta) pozwala objąć ubezpieczeniem również samą  ścianę, która rozpadła się w wyniku błędu projektanta.

W ten sposób ubezpieczyciel odpowiada za szkody na mieniu, które zostało źle zaprojektowane oraz oczywiści za mienie, które ucierpiało w wyniku złego projektu co jest w standardowym pokryciu.

Ubezpieczyciel po wypłacie odszkodowania ma prawo do dochodzenia jego zwrotu od projektanta, to czy ten zwrot odzyska czy nie nie jest już problemem wykonawcy robót.

Nasi klienci zdecydowanie wolą mieć taki zakres pokrycia niż liczyć na wyegzekwowanie roszczenia od projektanta, bo to jest i problematyczne i czasochłonne. Często są to sprawy bardzo skomplikowane również z tego względu, iż nie da się jednoznacznie potwierdzić czy na pewno błąd był po stronie wyłącznie projektanta. Mając ubezpieczenie ryzyk budowy z włączoną klauzulą 115 Wykonawca nie musi się o to martwić i dociekać kto i w jakim stopniu zawinił.

WARTA

Klauzula 115 – Pokrycie ryzyka projektanta

Niniejszą klauzulą skreśla się w odniesieniu do obiektów budowlanych postanowienie § 8 ust. 2. pkt. 3) oraz zmienia się postanowienie § 8 ust. 2. pkt. 1) na następujące:

„w odniesieniu do obiektów budowlanych: koszty naprawy, wymiany wadliwego materiału, złego wy­konawstwa i/lub błędów projektowych, z zastrzeżeniem, że WARTA odpowiada za szkody powstałe w mieniu wykonanym prawidłowo, które zostały spowodowane wadliwym materiałem, złym wykonaw­stwem i/lub błędami projektowymi”.

 

HESTIA

Klauzula nr 115 Ubezpieczenie ryzyka projektanta.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły, że zakres ubezpieczenia rozszerza się poprzez usunięcie wyłączenia zawartego w §22 pkt 2) Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i zastąpienie go wyłączeniem o następu­jącej treścią:”2) szkód spowodowanych wadami projektowymi, przy czym wyłączenie niniejsze jest ograniczone do elementów budowlano-montażowych wadliwie zaprojektowanych i nie dotyczy szkód w prawidłowo zaprojektowanych elementach budowlano-montażowych”.

Zakres niniejszej klauzuli nie pokrywa kosztów wymiany lub naprawy elementu wadliwie zaprojektowanego, ani jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego projektu.

Niniejsza klauzula ma zastosowanie dla szkód powstałych w ubezpieczonym okresie realizacji robót budowlano-montażowych zanim dokonano odbioru obiektu budowlano-montażowego lub jego części – w odniesieniu do tej części. Dla szkód określonych w niniejszej klauzuli ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę w wysokości ustalonej w umowie.

GENERALI

Klauzula 115 Pokrycie ryzyka projektanta

Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, skreśla się w odniesieniu do obiektów budowlanych postanowienia §5 ust 2 pkt 4 oraz zmienia się treść §5 ust 2 pkt 2 na następującą:

„w odniesieniu do obiektu budowlanego: koszty napraw, wymiany wadliwego materiału oraz szkody spowodowane złym wykonawstwem i/lub błędami projektowymi z zastrzeżeniem, że Generali odpowiada za szkody powstałe w mieniu wykonanym poprawnie, które zostały spowodowane wadliwym materiałem, złym wykonawstwem i/lub błędami projektowymi”.

 

Poniżej pozostałe artykuły dotyczące ubezpieczenia budowy:

Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie budowy – informacje podstawowe i klauzule występujące w OWU

Ubezpieczenie budowy – odbiory częściowe

Ubezpieczenie budowy – wymogi przeciwpożarowe

Ubezpieczenie budowy – obowiązki dotyczące zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Ubezpieczenie budowy – postanowienia specjalne dotyczące prac podzielonych na odcinki

Ubezpieczenie budowy – obowiązek zapoznania się z usytuowaniem podziemnych kabli, rurociągów lub innych instalacji