Ubezpieczenie firmy budowlanej – ubezpieczenie budowy – informacje podstawowe i klauzule występujące w OWU

 

Ubezpieczenie ryzyk budowy – jest to jedyne ubezpieczenie które ma za zadanie kompleksowo chronić mienie w trakcie budowy czyli do czasu przekazania obiektu inwestorowi lub do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Ubezpieczenie to często jest mylone z ryzykiem OC; pogląd, iż w przypadku zniszczenia budowanego obiektu w wyniku np. niedbalstwa pracowników szkoda zastanie pokryta z OC jest błędny, ubezpieczenie to może pokryć najwyżej straty w mieniu inwestora i osób trzecich, nie pokryje natomiast szkód w budowanym obiekcie ponieważ do czasu przekazania części lub całości obiektu inwestorowi pozostaje on własnością wykonawcy.

Dlatego warto dla każdej inwestycji zawrzeć ubezpieczenie ryzyk budowy. Ubezpieczenie takie zawrzeć warto nawet w sytuacji kiedy inwestor lub generalny również zawarł taką polisę, ponieważ nie znamy zakresu tego ubezpieczenia, udziałów własnych oraz w przypadku zaistnienia szkody nie mamy gwarancji pokrycia naszej straty z tej polisy.

Ubezpieczenie ryzyk budowy w swojej podstawowej konstrukcji obejmuje szkody materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych do wartości danego kontraktu z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia (tzw. sekcja I). Ochroną może być również objęte zaplecze budowy, mienie otaczające należące do inwestora czy też maszyny budowlane.

Dodatkowo możemy włączyć do ochrony ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone osobom trzecim przez uczestników kontraktu (tzw. sekcja II). Ubezpieczenie to jest dosyć wąskie zakresowo i nie wyczerpuje całego pokrycia, które daje polisa ubezpieczenia OC ogólnego danego przedsiębiorstwa. Ubezpieczenie to nie może być więc traktowany jako „zamiennik” polisy OC rocznej danej firmy. To nie oznacza jednak, iż ubezpieczenie to jest zbędne. Ważne jest, iż obejmuje ono z reguły wszystkie podmioty będące uczestnikiem procesu budowlanego. Daje nam to więc możliwość zaspokojenia roszczenia osób trzecich niezwiązanych z budową bez konieczności rozstrzygania na tym etapie która z firm pracujących na budowie jest faktycznie odpowiedzialna za zdarzenie.

Kształtując ochronę ubezpieczeniową w ryzykach budowy kluczową kwestią są klauzule, które się w takiej polisie znajdują oraz oczywiście ich treść. W warunkach ubezpieczenia ryzyk budowy mamy zarówno klauzule rozszerzające zakres ochrony jak i go zawężające oraz takie, które wprowadzają postanowienia szczególne w ochronie.

Poniżej spis najpopularniejszych klauzul stosowanych w ryzykach budowy (nie jest to katalog pełny):

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY

DLA MIENIA (SEKCJA I)

001 Pokrycie szkód wynikłych wskutek strajku, rozruchów i zamieszek społecznych
003 Usuwanie usterek w okresie gwarancji/rękojmi
004 Rozszerzone pokrycie okresu gwarancji/rękojmi
006 Pokrycie dodatkowych kosztów – praca w godzinach nadliczbowych i nocnych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, fracht ekspresowy
100 Pokrycie robót montażowych wraz z testami maszyn, urządzeń, sieci i instalacji
113 Transport lądowy
115 Pokrycie ryzyka projektanta
116 i 116/1 Ubezpieczenie ukończonych odcinków robót- szkody wyrządzone przez zleceniobiorcę
119 Ochrona dla mienia otaczającego Zleceniodawcy
200 Pokrycie ryzyka producenta
201 Pokrycie okresu gwarancji/rękojmi
Klauzula szkód w częściach wadliwych dla kl. 115 i 200
Klauzula wynagrodzenia ekspertów
Klauzula odtworzenia planów i dokumentów
Klauzula wzrostu wartości kontraktu
Klauzula mienia pracowniczego
Klauzula reprezentantów
Klauzula bezskładkowego, automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia o 30 dni
Klauzula dodatkowych kosztów uprzątnięcia skutków zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową

DLA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ (OC) (SEKCJA II)

002 Odpowiedzialność za zobowiązania wzajemne
120 Wibracja, usunięcie lub osłabienie elementów nośnych

 

KLAUZULE ZAWĘŻAJĄCE ZAKRES OCHRONY:

010 Wyłączenie szkód powstałych wskutek powodzi
012 Wyłączenie szkód spowodowanych wiatrem burzowym
Klauzula ubezpieczenia w zakresie podstawowym
103 Wyłączenie szkód w plonach, lasach i uprawach

KLAUZULE WPROWADZAJĄCE POSTANOWIENIA SPECJALNE (OBOWIĄZKI UBEZPIECZONEGO, ZAWĘŻENIA OCHRONY):

005 Terminowe zakończenie robót
008 Wymogi dla budowli w strefach sejsmicznych
Klauzula dotycząca środków zabezpieczenia przed kradzieżą.
101 Postanowienia specjalne dotyczące konstrukcji tuneli i galerii
102 Postanowienia specjalne dotyczące podziemnych kabli, rurociągów i innych instalacji
104 Postanowienia specjalne dotyczące budowy tam i zbiorników retencyjnych
106 Postanowienia specjalne dotyczące robót liniowych podzielonych na odcinki
107 Postanowienia specjalne dotyczące obiektów pomocniczych
108 Postanowienia specjalne dotyczące maszyn i urządzeń służących do realizacji robót budowlanych/montażowych
109 Postanowienia specjalne dotyczące materiałów budowlanych
110 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczających przed naniesieniem osadów lub powodzią
111 Postanowienia specjalne dotyczące usunięcia rumowiska po osunięciu się ziemi
112 Postanowienia specjalne dotyczące środków zabezpieczenia przeciwpożarowego na terenie budowy oraz środków gaśniczych
117 Postanowienia specjalne dotyczące wykonania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowniczej ,cieplnej lub innego typu sieci
118 Postanowienia specjalne dotyczące drążenia studni głębinowych
121 Postanowienia specjalne dotyczące palowania i budowy ścian oporowych, szczelnych i szczelinowych

Ubezpieczenie ryzyk budowy – cena

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na takie pytanie, gdyż koszt ubezpieczenia kształtowany jest przez kilka czynników.

Pierwszym i podstawowym jest rodzaj inwestycji – zupełnie inne ryzyko szkody towarzyszy bowiem budowie budynku mieszkalnego, inne jest dla budowy drogi a jeszcze inne dla obiektu hydrotechnicznego.

Oprócz rodzaju inwestycji bierze się pod uwagę również jej wielkość, długość trwania prac czy historię szkodowości wykonawcy.

Ostatnia ale oczywiście równie ważna kwestia to zakres ochrony w polisie. Dla tego produktu ubezpieczeniowego mamy bardzo szerokie możliwości ukształtowania zakresu – od bardzo wąskiego dającego ochronę tylko dla podstawowych szkód żywiołowych (ogień), poprzez standardowy dla tego produktu zakres ‚all risk’ czyli ochronę dla wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń, aż do najszerszego czyli uwzględniającego wszystkie możliwe rozszerzenia takie jak pokrycie szkód w okresie gwarancji i rękojmi, szkód wynikłych z błędów projektowych czy producenckich, włączenie ubezpieczenia OC itd. itp.

Rodzaj kontraktu

Okres realizacji prac

Wartość kontraktu

Składka za ubezpieczenie mienia

Adaptacja lokalu najemcy w galerii handlowej

2 miesiące

 90.000 zł

 442 zł

Budowa domków w zabudowie szeregowej

13 miesięcy

1 533 000 zł

1 226 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o trzech kondygnacjach

12 miesięcy

3 250 000 zł

2 437 zł

Budowa Parku

10 miesięcy

5 348 000 zł

3 744 zł

Budowa marketu handlowego

7 miesięcy

5 400 000 zł

3 888 zł

Budowa budynków na potrzeby laboratoriów chemicznych

7 miesięcy

8 850 000 zł

5 292 zł

Budowa kompostowni odpadów

7 miesięcy

11 300 000 zł

9 259 zł

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

24 miesiące

17 530 000 zł

9 642 zł

Przebudowa drogi

6 miesięcy

12 172 500 zł

11 450 zł

Rozbudowa drogi krajowej

23 miesiące

 16 234 355 zł

12 176 zł

Budowa zespołu budynków wielorodzinnych

18 miesięcy

20 162 500 zł

13 106 zł

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych

12 miesięcy

24 100 000 zł

21 387 zł

Wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej

18 miesięcy

60 000 000 zł

72 000 zł

Szukają Państwo Dobrego Brokera Ubezpieczeniowego? – Zapraszamy do kontaktu!