Biskup & Joks Brokers zp. z o. o. realizuje projekt:

„Usługa doradcza w zakresie przygotowania strategii Brand Marketingu dla firmy BISKUP & JOKS BROKERS Sp. z o.o.”

Celem usługi doradczej jest wypracowanie rozwiązań w zakresie marketingu, które pozwolą na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, wyróżnienie marki na rynku krajowym, a w efekcie pozyskanie grupy nowych klientów i rozwój przedsiębiorstwa.
Wartość projektu: 50 000,00 zł BRUTTO
Dofinansowanie z UE: 42 500,00 zł BRUTTO

Usługa doradcza realizowana w ramach Projektu: „Wsparcie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Aglomeracji Wrocławskiej” (nr Projektu: RPDS.01.03.02-02-0009/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020 przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w partnerstwie z Sudeckim Instytutem Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Świdnicy oraz Sudecką Izbą Przemysłowo-Handlową w Świdnicy

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 – 14.06.2019