Broker Ubezpieczeniowy

 

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY – jest to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy działający w imieniu lub na rzecz podmiotu poszukującego ochrony ubezpieczeniowej. Działalność brokerska jest ściśle uregulowana ustawowo, oznacza to, iż aby wykonywać ten zawód należy wykazać się stosowną wiedzą a nad prawidłowością działalności brokerów czuwa Komisja Nadzoru Finansowego.

Różny jest standard wykonywania czynności brokerskich wobec Klienta. Niektórzy brokerzy ograniczają swoją role do terminowego dostarczania polis nie oferując nic więcej.

Profesjonalny broker ubezpieczeniowy powinien:

  • przeprowadzić analizę ryzyka, które grodzi danemu Klientowi z uwagi na jego branże, posiadane mienie itp. i przekazać tą informację Klientowi wskazując jakie rodzaje polis powinna posiadać jego firma oraz omówić z Klientem elementy tej ochrony tak by móc uwzględnić specyficzne dla niego potrzeby i uwarunkowania,

  • stworzyć Program Ubezpieczeniowy i przekazać zapytania o ofertę na ten program do odpowiedniej ilości Ubezpieczycieli,

  • przeprowadzić negocjacje z Ubezpieczycielami – uzyskanie jak najbardziej korzystnych warunków dla Klienta jest to kluczowy i jeden z najważniejszych elementów pracy brokera ubezpieczeniowego, najczęściej pierwsze oferty złożone przez Ubezpieczycieli da się jeszcze poprawić,

  • złożyć Klientowi na piśmie rekomendację wraz z przekazaniem uzasadnienia wyboru danego Ubezpieczyciela, rekomendacja powinna zawierać informację o tym jacy Ubezpieczyciele byli zapytani o oferty; którzy z nich i jakiej treści propozycje ochrony złożyli oraz porównanie złożonych ofert,

  • doprowadzić do zawarcia polis zgodnie z wyborem Klienta i zadbać o prawidłowość wystawionych dokumentów,

  • bieżąco obsługiwać Program Ubezpieczeniowy w zakresie zmian, które Klient zgłosi w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej,

  • zgłaszać do Ubezpieczyciela informacje o szkodach i roszczeniach otrzymane od Klienta, doradzać Klientowi w tym zakresie i nadzorować przebieg postępowania likwidacyjnego.

Należy podkreślić, iż broker przy wykonywaniu obowiązków musi wykazać się ponadprzeciętną starannością (podwyższony miernik staranności profesjonalisty wynika z art. 355 par. 2 kc).

Ważnym tematem jest czas. Aby przygotować profesjonalnie Program Ubezpieczeniowy dla większej firmy potrzebny jest czas na analizę ryzyka, na obejrzenie budynków bądź analizę na podstawie instrukcji bezpieczeństwa i innych materiałów przekazanych przez Klienta; wynegocjowanie z Ubezpieczycielami korzystniejszych zapisów niż standardowo oferowane.

Ważnym elementem współpracy z brokerem jest zaufanie. Jeśli udzielamy kilku pełnomocnictw brokerskich a następnie na ich podstawie sami podejmujemy decyzję wybierając najtańszą zaoferowaną polisę nie rozważając kwestii merytorycznych ochrony to de facto korzystanie z profesjonalnych usług doradczych mija się z celem.

 

Różnice pomiędzy rolą brokera a agenta

Agent Ubezpieczeniowy

Broker Ubezpieczeniowy

Agentem ubezpieczeniowym jest przedsiębiorca wykonujący działalność na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń.

 Brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Działa na zlecenie Klienta.

Za szkodę wyrządzoną przez agenta odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent działa.

Broker odpowiada za błędy popełnione wobec Klient samodzielnie.

Nadzór nad działalnością brokerów sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

Agent działający na zlecenie jednego zakładu ubezpieczeń nie ma obowiązku posiadania obowiązkowej polisy OC.

Broker musi posiadać ubezpieczenie OC z minimalną sumą gwarancyjną 1 250 618 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, oraz 1 875 927 euro w odniesieniu do wszystkich takich zdarzeń.

Agent działa w zakresie pełnomocnictwa wystawionego przez Ubezpieczyciela.

Broker – działa na podstawie pełnomocnictwa wystawionego przez Klienta

Broker zobowiązany jest do udzielenia na piśmie porady oraz rekomendacji wraz z jej uzasadnieniem.

 

BROKER UBEZPIECZENIOWY WROCŁAW – siedzibą naszej spółki brokerskiej jest przepiękne miasto Wrocław.

Wrocław to miasto zwane Miastem Spotkań – z naszymi Klientami spotykamy się jednak na terenie wielu innych miast Polski.

Zapraszamy do kontaktu Klientów z całej Polski.