Dokumenty niezbędne do wydania gwarancji ubezpieczeniowej

Broker Wrocław

 

Chciałbyś zawrzeć po raz pierwszy ubezpieczenie gwarancji finansowej  i nie wiesz jakie dokumenty będą Ci potrzebne podczas składania wniosku – poniżej podajemy ich podstawowy spis:

  • dokumenty rejestrowe firmy
  • dokumenty finansowe firmy za okres ostatnich trzech lat,
  • zaświadczenia ZUS i US aktualne czyli nie starsze niż 3 miesiące
  • opinia banku prowadzącego rachunek bankowy,
  • specyfikację przetargową lub kopia kontraktu, do którego odnosi się gwarancja

Po dostarczeniu dokumentów niezbędnych do wydania gwarancji ubezpieczeniowej ubezpieczyciel analizuje je pod kątem możliwości przyznania gwarancji. Ubezpieczyciel może na tym etapie poprosić o inne informacje i dokumenty niż wymienione powyżej.

Przedmiotem analizy jest ocena zarówno ryzyka wnioskodawcy jak i samej gwarancji. Analizowana jest zatem kondycja finansowa przedsiębiorstwa, forma zabezpieczeń gwarancji oraz umowa której zabezpieczeniem ma być gwarancja (w szczególności przedmiot umowy, okres obowiązywania, zakres działań jakie firma ma podjąć w celu jej realizacji ).

Pod dokonaniu analizy ubezpieczyciel podejmuje decyzję o w sprawie przyznania gwarancji, a jeśli będzie ona pozytywna, wówczas ubezpieczyciel określi także warunki gwarancji tj. treść gwarancji. Ostateczna treść gwarancji musi zostać zaakceptowana przez Beneficjenta. Oczywiście może się zdarzyć, iż strony nie porozumieją się co do treści gwarancji. Każdorazowo warunkiem wydania gwarancji jest jej opłacenie. Po opłaceniu składki gwarancja zostaje przekazana wnioskodawcy gwarancji lub bezpośrednio Beneficjentowi.