UBEZPIECZENIE BUDOWY – co obejmuje polisa ubezpieczenia?

 

Zakres ubezpieczenia budowlano-montażowego

Ubezpieczenie ryzyk budowy w swojej podstawowej konstrukcji obejmuje szkody materialne powstałe wskutek wszelkich niewymienionych z nazwy zdarzeń losowych, który mają charakter nagły i niespodziewany do wartości danego kontraktu z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych z zakresu ubezpieczenia. Ochroną może być też objęte zaplecze budowy, mienie otaczające należące do inwestora. Za opłatą dodatkowej składki mogą być również włączone do ochrony wskazane maszyny budowlane.

Kształtując ochronę ubezpieczeniową w ryzykach budowy kluczową kwestią są klauzule, które się w takiej polisie znajdują oraz oczywiście ich treść. W warunkach ubezpieczenia ryzyk budowy mamy zarówno klauzule rozszerzające zakres ochrony jak i go zawężające oraz takie, które wprowadzają postanowienia szczególne w ochronie. Klauzule, ich treść i limity były przedmiotem negocjacji brokerskich z poszczególnymi ubezpieczycielami.

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę i przybliżyć następujące elementy, które kształtują ochroną ubezpieczeniową na inwestycji.

Podmioty ubezpieczone w polisie ryzyk budowlano-montażowych

Podmiotem ubezpieczonym w zakresie ryzyk budowy są co do zasady Generalny Wykonawca oraz Inwestor i podwykonawcy oraz pozostałe firmy lub osoby zatrudnione na podstawie pisemnej umowy cywilno-prawnej przy realizacji kontraktu w odniesieniu do ich stosownych praw i interesów związanych z udziałem w przedmiotowym kontrakcie, jednakże z zastrzeżeniem postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia oraz pod warunkiem, że wartość wykonywanych przez nich prac została ujęta w wartości ubezpieczanego kontraktu. Podmioty/osoby nie będące wykonawcami robót budowlano-montażowych są ubezpieczone wyłącznie w zakresie czynności wykonywanych na terenie budowy.

Zakres i limity dodatkowe w ubezpieczeniu ryzyk budowlanych

Wyposażenie, narzędzia i zaplecze budowy  – są to wszystkie narzędzia wykorzystywane przy realizacji obiektu, sprzęt przeciwpożarowy, przenośniki, betonownie, generatory oraz obiekty tymczasowe takie jak pomieszczenia magazynowe, socjalne, warsztatowe, rusztowania, ogrodzenia, instalacje energetyczne, wodne itp.

Koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie i po nagłym zdarzeniu losowym – za pozostałości uznaje się takie elementy jak uszkodzone lub zniszczone elementy ubezpieczanych obiektów, części nie uszkodzone jakie należy rozebrać i/lub usunąć przed rozpoczęciem naprawy uszkodzonych elementów  oraz naniesione materiały obce takie jak woda, muł, glina itp.

Klauzula 001jest to dodatkowe pokrycie ryzyka zniszczenia, uszkodzenia, utraty mienia wskutek rozruchów i strajków.

Klauzula 006 – włącza do zakresu ochrony ubezpieczeniowej dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą podlegającą ubezpieczeniu.

Klauzula  013  – w ramach tej klauzuli objęte ochroną ubezpieczeniową jest mienie przeznaczone do wbudowania/wmontowaniu do ubezpieczanego obiektu podczas jego składowania poza terenem budowy

Klauzula  100 – daje ochronę ubezpieczeniową o szkody w mieniu powstałe podczas przeprowadzania prób gorących.

Klauzula  113 – w ramach tej klauzuli pokryte są szkody powstałe w czasie transportu  na teren budowy na terenie RP do wysokości limitu wskazanego w tabeli.

Klauzula  119 – jest to objęcie ochroną mienia znajdującego się w dniu rozpoczęcia robót budowlanych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące w posiadaniu właściciela nieruchomości (inwestora) na której są prowadzone roboty.

Klauzula  115 – ubezpieczyciel w ramach tego rozszerzenia odpowiada za szkody w przedmiocie robót budowlanych/montażowych powstałe na skutek błędów projektowych. Wadliwie zaprojektowane elementy będące przyczyną szkody nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Klauzula 200 – ubezpieczyciel w ramach tego rozszerzenia odpowiada za szkody w przedmiocie robót kontraktowych powstałe na skutek wady projektowej, wady materiałowej i/lub odlewniczej. Elementy wadliwie zaprojektowane, wadliwie wykonane lub wykonane z użyciem wadliwych materiałów/prefabrykatów, będące przyczyną szkody, nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

Klauzula szkód w częściach wadliwych – tą klauzulą ubezpieczyciele rozszerzają ochronę ubezpieczeniową o koszty naprawy, wymiany wadliwego materiału i złego wykonawstwa spowodowane błędem projektowym lub materiałowym, o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu objętą ochroną ubezpieczeniową w ramach klauzuli 115 i/lub 200.

Klauzula automatycznego wzrostu kontraktu – jeżeli w okresie ubezpieczenia wzrośnie całkowita wartość kontraktu suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się.

Klauzula wynagrodzenia ekspertów (rzeczoznawców) – w ramach tej klauzuli ubezpieczyciel pokryje koszty wynagrodzenia należne architektom, inspektorom, inżynierom – konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczający jest zobowiązany ponieść w celu odtworzenia lub zastąpienia ubezpieczonego mienia uszkodzonego wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia szkodowego.

Ochrona dla ryzyka kradzieży na budowie:

Standardowy zakres ochrony obejmuje kradzież z włamaniem – czyli zabór mienia dokonany po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły i narzędzi. Ubezpieczyciele stosują wymogi w stosunku do zabezpieczenia placu – przykładowo teren budowy powinien zostać oświetlony, ogrodzony w całości i/lub być pod stałym dozorem. Ochroną ubezpieczeniową nie jest w standardowym zakresie objęta kradzież bez śladów włamania oraz braki/niedobory mienia stwierdzone podczas inwentaryzacji ubezpieczonego mienia.

Czas trwania ochrony ubezpieczeniowej w polisie ryzyk budowlano-montażowych:

Okres ochrony ubezpieczeniowej rozpoczyna się od dnia wskazanego na polisie jako dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej a kończy w dniu odbioru końcowego obiektu lub jego części, albo w dniu przekazania go do użytkowania (eksploatacji), w zależności od tego, który fakt nastąpi wcześniej

Klauzula 116 i 116/1 – w ramach klauzuli 116 i 116/1 będą objęte zakresem ochrony szkody powstałe w mieniu po dokonaniu ich częściowego odbioru lub oddaniu do eksploatacji, jeśli taki częściowy odbiór nastąpi w trakcie okresu ubezpieczenia. W ramach klauzuli 116 objęte są szkody, które wystąpią w związku z prowadzeniem robót budowlano-montażowych a w ramach klauzuli 116/1 szkody powstałe wskutek żywiołów wskazanych w treści klauzuli (pożar, deszcz nawalny, powódź itp) do wysokości limitu.

Klauzula 201 – klauzulą tą rozszerza się zakres ochrony o szkody w ubezpieczonym mieniu montażowym powstałe wskutek błędów montażowych, projektowych, wad materiałowych i/lub odlewniczych i/lub złego w dodatkowym okresie – 12 miesięcy i do wskazanego limitu.

Ochrona ubezpieczeniowa w trakcie wstrzymania/przerwania prac na budowie -ważnym zabezpieczeniem inwestycji jest ochrona jej w przypadku wstrzymania/przerwania prac budowlanych na podstawie klauzuli wstrzymania prac.

Ochrona ubezpieczeniowa po zakończeniu budowy:

Klauzula 004 i 003 – z uwagi na to, iż część szkód, które powstały na etapie budowy ujawni się po zakończeniu inwestycji oraz może również wystąpić w czasie usuwania wad/usterek po jej realizacji niezbędnym zabezpieczeniem inwestycji jest wprowadzenie zapisów, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również okres po realizacji prac zgodnie z treścią klauzul. Mimo zakończenia polisy budowa nadal jest objęta ochroną ubezpieczeniową na wypadek szkód powstałych wskutek zdarzeń zaistniałych w trakcie realizacji prac, które ujawniły się w trakcie okresu wskazanego w klauzuli 004 jak również na wypadek szkód powstałych w czasie realizacji zobowiązań gwarancyjnych na inwestycji w trakcie trwania okresu wskazanego w klauzuli 003 i 004.

Ochrona w zakresie OC w ramach ubezpieczenia ryzyk budowlano-montażowych

W ubezpieczeniu ryzyk budowlanych włączona została odpowiedzialność za szkody w bezpośrednim związku z realizacją ubezpieczonego kontraktu. Ochrona ta zapewnia pokrycia dla szkód tzw. deliktowych i tym samym nie obejmuje szkód, których podstawą będzie niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania (tzw. kontraktowych). Ubezpieczenie to ma na celu ochronę wszystkich uczestników kontraktu przed roszczeniami osób trzecich.

Postanowienia szczególne i ograniczające oraz wyłączenia w polisach ryzyk budowlano-montażowych

Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie każdego rodzaju ubezpieczenia wiąże się również z ograniczeniami i  z wyłączeniami z ochrony ubezpieczeniowej. Większość wyłączeń jest wspólna dla wszystkich ubezpieczycieli i obejmuje przede wszystkim ryzyko wojenne, polityczne, nuklearne, społeczne i akty terrorystyczne, szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez reprezentantów ubezpieczającego (zgodnie z klauzulą reprezentantów). Ubezpieczyciele nie odpowiadają również za koszty naprawy, wymiany wadliwego materiału lub złego wykonawstwa w obiekcie budowlanym. Ubezpieczyciele nie odpowiadają również za normalne zużycie, korozję czy też pogoszczenie jakości. Dodatkowym ograniczeniem mogą być włączane do polisy klauzule ograniczające ochronę bądź wprowadzających dodatkowe zastrzeżenia: