Ubezpieczenie budowy – jak ubezpieczyć istniejące przed rozpoczęciem prac budowlanych mienie inwestora

Klauzule rozszerzające w ubezpieczeniu budowy

Klauzula 119- Istniejące mienie należące do inwestora. 

Mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty można objąć ochroną ubezpieczeniową w ramach Sekcji I ryzyk budowlano-montażowych.

Przykładowe treści klauzul stosowane przez Ubezpieczycieli:

WARTA

Klauzula 119 – Mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są roboty.

 1. Niniejszą klauzulą rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach Sekcji I niniejszych OWU o szkody powstałe bezpośrednio wskutek prowadzenia robót budowlano-montażowych, w mieniu znajdującym się w dniu ich rozpoczęcia na terenie budowy i stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości, na której prowadzone są takie roboty.
 2. WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu, o którym mowa w pkt. 1. pod warunkiem, że znajduje się ono w dobrym stanie technicznym w chwili rozpoczęcia okresu ubezpieczenia.
 3. WARTA ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu, o którym mowa w pkt. 1. powstałe wskutek wibracji, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, tylko w przypadku całkowitego lub czę­ściowego zawalenia się ubezpieczonego mienia.
 4. WARTA nie odpowiada za:

1) Uszkodzenia powierzchniowe, które nie naruszą stabilności ubezpieczonego mienia ani też nie będą zagrażały bezpieczeństwu jego użytkowników,

2) Szkody, które można przewidzieć, biorąc pod uwagę charakter robót budowlano-montażo­wych lub sposób ich wykonywania.

 1. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną określa się w dokumencie ubezpieczenia.

 

HESTIA

Klauzula nr 119

Istniejące mienie należące do inwestora.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano-Montażowych strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia, wynikający z rozdziału dotyczącego ubezpieczenia mienia (Sekcja l), o szkody w mieniu znajdującym się w dniu rozpoczęcia robót budowlano-montażowych na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, będącym własnością lub znajdu­jącym się w posiadaniu inwestora, powstałe wskutek prowadzenia robót budowlano-montażowych lub w bezpośrednim związku z ich prowadzeniem.

Mienie objęte ochroną w ramach niniejszej klauzuli określone jest w umowie ubezpieczenia. Ochrona nie obejmuje maszyn budowlano-montażowych oraz sprzętu i wyposażenia budowlanego. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody, o których mowa w niniejszej klauzuli, jest ograniczona do wysokości limitu ustalonego w umowie.

Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w ubezpieczonym mieniu, pod warunkiem że w okresie poprzedza­jącym rozpoczęcie robót budowlano-montażowych stan techniczny tego mienia był dobry i zostały zastosowane wszystkie niezbędne środki zabezpieczające.

W odniesieniu do szkód w ubezpieczonych budynkach i budowlach, spowodowanych wibracją albo usunięciem lub osłabieniem elementów nośnych, nośności gruntu lub przemieszczeniem gruntu, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę powstałą wskutek ich całkowitego lub częściowego zawalenia się.

Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania za:

1) szkodę, której wystąpienie było przewidywalne w związku z rodzajem zastosowanych prac i metod konstrukcyjnych,

2) koszty zapobieżenia wystąpieniu szkody, o której mowa w pkt 1) lub zmniejszenia jej rozmiarów, których zastosowanie stało się konieczne w czasie trwania okresu ubezpieczenia.

Dla szkód określonych w niniejszej klauzuli ustala się franszyzę redukcyjną w wysokości ustalonej w umowie.

Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób określony w niniejszej klauzuli Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę

w wysokości ustalonej w umowie.

 

GENERALI

Klauzula 119 Mienie znajdujące się w dniu rozpoczęcia robót budowlanych na terenie budowy lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie, stanowiące własność lub będące w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości

 1. Uzgodniono, że z zastrzeżeniem warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w Polisie lub wpisanych do niej dodatkowo, Generali rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej, określony w Rozdziale I OWU, o szkody w mieniu istniejącym, znajdującym się w dniu rozpoczęcia robót na terenie budowy lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie i stanowiącym własność lub będącym w posiadaniu właściciela lub zarządcy nieruchomości na której prowadzone są ubezpieczone roboty budowlano-montażowe, jeżeli powstały one w bezpośrednim związku z wykonywaniem robót budowlano-montażowych.
 2. Odpowiedzialność Generali powstaje pod warunkiem, że w chwili rozpoczęcia robót mienie określone w niniejszej klauzuli znajdowało się w dobrym stanie technicznym.
 3. Generali ponosi odpowiedzialność za szkody w mieniu określonym w niniejszej klauzuli powstałe wskutek wibracji, usunięcia lub osłabienia elementów nośnych, tylko w przypadku całkowitego lub częściowego zawalenia się ubezpieczonego mienia.
 4. Z zakresu odpowiedzialności wyłączone są:
 5. a) Uszkodzenia powierzchniowe, które nie naruszają stabilności ubezpieczonego mienia ani też nie będą zagrażały bezpieczeństwu jego użytkowników.
 6. b) Szkody, które można przewidzieć, biorąc pod uwagę charakter robót budowlano-montażowych lub sposób ich wykonywania.
 7. Sumę ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz franszyzę redukcyjną określa się w Polisie.